Ana içeriğe atla

ASBÜ Nasıl Bir Üniversite?

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ),
  • araştırma odaklı
  • lisansüstü eksenli
  • uluslararası işbirliğine önem veren
  • güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren
  • ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan
  • Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen
  • zengin bir kütüphaneye sahip
  • çok dilli, çok kültürlü
  • disiplinlerarası yaklaşımı esas alan
  • bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan
  bir devlet üniversitesidir.
Sosyal Bilimler Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi

ASBÜ, 2013 yılında başkentin merkezinde sosyal bilimler alanındaki araştırmaların öncüsü olma amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesidir. ASBÜ, hem yürüttüğü araştırmalar hem de lisans ve lisansüstü programları ile sadece Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde etkin bir rol üstlenmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ASBÜ bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi faaliyet göstermektedir.

Araştırma Üniversitesi

ASBÜ’de araştırma, Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi üzerine değil, yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunların çözümüne özgün bir şekilde katkı sağlayacak bilgi üretilmesi esasına dayanmaktadır. Bu amaçla, dünyadaki önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi ASBÜ de araştırma merkezleri odağında bir yapılanma ile çalışmaktadır.

Şehir Üniversitesi

ASBÜ, şehrin dışında bir kampüs üniversitesi değil, sosyal bilimlerin doğal laboratuvarı olan toplumla iç içe, şehrin dokusuna ve damarlarına nüfuz eden bir şehir üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma özelliği, ASBÜ’ye toplumla bütünleşme ve toplumun dinamik yapısını inceleme fırsatı vermektedir.

Eğitim ve Araştırmanın Tarih ve Kültürle Bütünleştiği Bir Ortam

ASBÜ, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Ankara’nın en eski semtlerinden olan Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri yüksek yapılarda sürdürmektedir. ASBÜ Yerleşkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binası olan tarihî bir mekanda konumlanmıştır. Rektörlük binamız Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan ana bina, 2001 yılından sonra Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış, 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilmiştir.


Üniversitemiz Yerleşkesi aynı zamanda Ankara’nın en eski tarihî mekânlarından biri olan altı asırlık Hacı Bayram Veli Türbesi’nin, tarihi iki bin yıl geriye giden arkeolojik Roma Hamamı ve Agustus Tapınağı’nın sit alanlarının ve Eski Meclis binalarının yanı başında bulunmaktadır. Bu tarih î doku içinde üniversitemiz modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim-öğretim ve araştırma ortamları oluşturmayı ve bu anlamda geçmiş ve geleceği bünyesinde harmanlamayı amaçlamaktadır.

Disiplinlerarası Yaklaşım

ASBÜ lisans ve lisansüstü programları, öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki çalışmalardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde disiplinlerarası yaklaşımı esas alarak tasarlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımız öğrencilerin zengin seçmeli ders havuzuyla farklı bölümlerden ders almalarına ve bu yolla öğrencilerin kendi ilgi alanlarında derinlemesine çalışabilmelerine imkân vermektedir.

Birden Çok Dil Öğrenme İmkanı

Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Dil Merkezimiz alanında uzman yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla öğrencilerine kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır. Programlarımızın genelinde eğitim dili İngilizcedir. ASBÜ öğrencileri İngilizce’yi iyi bir şekilde öğrenmekle kalmıyorlar, ikinci yabancı dil öğrenmeleri için de özellikle destekleniyorlar.

Mevcudu Az Sınıflarda İnteraktif Eğitim

Mevcudu az sınıflarda öğretim elemanları ile birebir iletişim ve etkileşim imkânı sağlayan Üniversitemiz, bu yolla öğrencilerimizin toplum içinde konuşma, yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tarihî ve teorik perspektifler sunan ders içerikleriyle, öğrencilerimizin güncel olayları etkin bir şekilde analiz edebilmesini önemsemektedir. Bilimsel meraklarının peşinden gitmeye ve disiplinlerarası çalışma becerilerini geliştirmeye teşvik etmek amacıyla öğrencilerine geniş bir disiplin yelpazesinde ders seçme olanağı sunmaktadır.

Güçlü ve Donanımlı Akademik Kadro

Üniversitemizde birçoğu lisansüstü derecelerini yurtdışındaki seçkin üniversitelerden almış, uluslararası bilimsel projeler yürüten donanımlı bir akademik kadro yer almaktadır. Akademik kadrosunu oluştururken oldukça seçici davranan ASBÜ, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde uluslararası standartları esas almaktadır. Bu şekilde, farklı alanlarda özgün proje ve araştırmalar yürüten uluslararası düzeyde nitelikli, donanımlı ve deneyimli akademisyeni bir araya getirmiştir.

Aktif Öğrencilik

ASBÜ’de öğrencilerimiz öğrenim sürecinin aktif birer katılımcısı olarak görülmekte ve öğrencilerimizin doğru bilgiye erişme, bilgiyi eleştirel ve analitik süzgeçlerden geçirme, yorumlama ve analiz etme, nihayetinde de güncel konu ve tartışmalar çerçevesinde kullanma yetenekleriyle donatılması amaçlanmaktadır. ASBÜ’de eğitim sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmamakta, öğrencilerimizin projelerde görev ve sorumluluk üstlenmeleri teşvik edilerek araştırma süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Müfredat dışı program

Üniversitemiz, öğrencilerimizin ders dışı yeteneklerini geliştirebilmeleri, boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri ve sosyal aktivitelere katılabilmelerini sağlamak için müfredat dışı programlar da sunmaktadır.

Eğitim ve Araştırmayı Toplumla Buluşturan Üniversite

ASBÜ, ülke politikalarına yön veren kurumlarla işbirliği içerisinde, eğitimi ve akademik araştırmayı toplumla buluşturabilen ender bir konuma sahiptir. ASBÜ, üniversite kurumunun temel görevinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ötesinde olduğu fikriyle kurulmuştur. Toplumla iç içe ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenebilen bir üniversite anlayışı oluşturmayı hedefleyen üniversitemiz, hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerini toplumsal fayda ekseninde, yenilikçi bir yaklaşım ile kurgulamaktadır.

Bologna Bilgi Paketine Uyumlu Dersler

Üniversitemiz tüm derslerini Bologna bilgi paketine uyumlu bir şekilde hazırlamaktadır. Böylelikle öğrenciler değişim programları kapsamında alacakları derslerde kredi sorunu yaşamayacak, standart bir sürece bağlı kalacaklardır .

Çift Anadal ve Yan Dal İmkanı

Üniversitemiz öğrencilerine yan dal ve çift anadal imkânı sağlamaktadır. İlgili diğer lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen öğrenciler, başarılı oldukları dersler açısından Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanırlar. Ayrıca Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans programından farklı bir lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilir. Farklı lisans programı için öngörülen şartları sağlayan öğrenciler Çift Anadal Diploması almaya hak kazanır.

Değişim Programları ve Uluslararası Ortam

Öğrencilerimiz Erasmus vb. değişim programı ile Avrupa üniversitelerindeki bir ya da iki akademik dönem eğitim görme imkanına sahiptirler. Üniversitemizde akademik kadronun uluslararası niteliği ve donanımı, eğitimin yabancı dilde yürütülmesi ve ikinci yabancı dil öğrenmenin desteklenmesi, öğrencilerimizin Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarından çok rahat ve etkili bir şekilde faydalanabilmelerine, uluslararası öğrenciler için de üniversitemizin öncelikli tercih sebebi olmasına imkân sağlamaktadır.

Sayılarla ASBÜ

5
Enstitüler
5
Fakülteler
150
Akademisyen