1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Arapça

Arapça, Sâmî diller ailesindendir. Bu dil ailesinin eski Mısır dilini de içine alan bir ‘Hâmî- Sâmî’ köke bağlı olduğu düşünülmektedir. Bilinen en eski şekil ve lehçeleri yaklaşık m.ö 8 ve 9.yy’lara ait olan kitabelerde görülen Arapça, güney ve kuzey Arapçası olarak iki kola ve Kuzey Apapçası da eski, klasik, orta ve modern olmak üzere dört döneme ayrılmaktadır.

Klasik Arapça tabiriyle, bugün mevcut en eski edebî metinlerde, Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde gördüğümüz, daha sonraları da Arapça’nın yayıldığı yerlerde din, şiir, edebiyat ve ilim dili olarak ana çatısı değişmeden devam edegelen lehçeler üstü Arapça kastedilir. Arapça’dan bahseden eski müellifler klasik lehçeyi el-Arabiyye (el-Arabiyyetü’l-Fushâ / Fasih Arapça) ; konuşma dilini de avam dili (lugatu’l-âmme / lugatu’l-avâm ) olarak adlandırmışlardır. Tüm Arap devletlerinin resmi dili olan Arapça, günümüzde Fas’tan İran sınırına kadar yaklaşık 225 milyon insanın ana dili ve bütün Müslümanlar için din, ilim ve kültür için bir kaynak dil konumundadır.

Dil kursumuzda, klasik Arapça öğretimi verilmektedir.

Amaç

Arapça A1.1 dersi, öğrencinin Arap alfabesini okuyabilmesini, yazabilmesini, Arapça ses bilgisine, basit düzeyde gramere ve kelime bilgisine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yanı sıra Arapça A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Alfabe öğretimi
 •      • El yazısı ve matbu yazı sistemi
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Basit gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •      • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •      • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Görsel destek var ise basit içerikli malzeme ve kısa basit metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •      • Standart basılmış bir formatta sunulmuş kısa metinlerin ve sözcüklerin kopyasını çıkarabilir.
 •      • Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •      • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •      • Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve çok basit metinleri anlayabilir.
 •      • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •      • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •      • Arap dili ve kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Silsiletü’l-Lisan serisi, el-Kitabu’t-Temhidi, 1.cüz 30 TL Akdem Yayınları

     2. Silsiletü’l-Lisan serisi, Kitabü’t-Tedribat, 1. Kısım

     3. Arapça model dil kütüphanesi okuma kitapları

     4. Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça sözlük

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
ARB1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
ARB1002 Gramer 1 G – K
ARB1003 Okuma 1 G – K
ARB1004 Yazma 1 G – K
ARB1005 Konuşma 1 G – K
ARB1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100