1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ NEDİR?

Lisans

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türk Edebiyatını Dünya Edebiyatlarıyla Karşılaştırmalı Olarak Modern Eleştiri Ve Kuramlar Işığında Öğretmeyi Hedefler. Lisans Düzeyinden Başlayarak Bölümün Edebiyat Eğitimi Öğrencilere Eleştirel Düşünme, Fikirlerini Yazılı Ve Sözlü Olarak Etkili Bir Şekilde İfade Etme Yeteneklerini Kazandırmayı Amaçlamaktadır. Bölümde Dersler, Öğrencilerin Araştırma, Analiz Ve Eleştiri Yeteneklerini Geliştirmek Amacıyla, Öğrenci-Merkezli Olarak Düzenlenmektedir. Bir Araştırma Üniversitesi Olarak Asbü, Lisans Düzeyinde Bile Öğrencilerine Bölüm Ve Üniversitedeki Ulusal Ve Uluslararası Projelere Katılma İmkânı Vererek Öğrencilerin Araştırma Becerilerini Geliştirmelerine De İmkân Tanır. Bölüm Yaratıcı, Yenilikçi Ve Disiplinlerarası Kadrosu İle Öğrencilerine Canlı Bir Araştırma Ve Öğrenme İmkânı Sunmaktadır. Asbü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Odaklı Bir Bölüm Olarak Türk Edebiyatını, Yenilikçi Bakışlar Ve Yöntemlerle Araştırmayı Hedeflemektedir. Bu Hedeflere Dönük Olarak Asbü Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Şu Araştırma Alanlarına Odaklanmaktadır: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türk Dili Ve Edebiyatı Çalışmaları; Küresel Dünyada Edebiyatın İşlevi Ve Diğer Alanlarla Etkileşimi; Çeviri, Milliyetçilik, Sosyal Cinsiyet Çalışmaları Ve Bunların Edebiyata Yansımaları; Sosyal Bilimlerde Dijital Teknolojilerin Kullanımı.

Yüksek Lisans

ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı dil, kültür, edebiyat ve bunlara bağlı farklı sanat ve bilim dallarında yetişmiş donanımlı bireylere olan gereksinimi karşılayacak şekilde geleceğin eğitimci, akademisyen, dilbilimci, eleştirmen, şair ve yazarlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 farklı anabilim dalını kapsayan eğitim planında, Türk edebiyatının tarihsel gelişimi ve türlerine, Türk edebiyatındaki tartışmalara, Türk edebiyatına ilişkin yaklaşım, kuram ve yöntemlere, öğrencilerin eleştirel okuma, yazma ve akademik araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanan derslere yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin, üniversite bünyesinde bulunan Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih vb. bölümlerden ders almaları ve bölümler arası bilimsel işbirliğine katkı sunmaları desteklenmektedir.
ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Programı, edebiyat, dil ve kültürü kuramsal, eleştirel ve karşılaştırmalı metotlarla ele alacak çalışmalara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere yapılandırılmıştır. Bu bağlamda, ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı,

• Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma yapabilecek ve doktora eğitimine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip,

• Türk dili ve edebiyatı alanında özgün ve yenilikçi araştırmalar yapmak için gerekli kuramsal ve analitik yöntemlere hâkim,

• Akademik araştırma yöntem ve becerilerine sahip,

• Etkin konuşma ve yazma becerileri olan, Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimi ve güncel meseleleri hakkında geniş bilgi birikimi olan,

• Türk dili ve edebiyatını çağdaş dünya edebiyatları ile karşılaştırmalı olarak ele alan, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Doktora

ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türkiye’deki üniversitelerde bu alanda gözlemlenen bazı eksiklikleri gidermek, edebiyat, dil ve kültürü kuramsal, eleştirel ve karşılaştırmalı metotlarla ele alacak çalışmalara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere yapılandırılmıştır.
ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programının 4 farklı anabilim dalını kapsayan eğitim planında, Türk edebiyatının tarihsel gelişimi ve türlerine, Türk edebiyatındaki tartışmalara, Türk edebiyatına ilişkin yaklaşım, kuram ve yöntemlere, öğrencilerin eleştirel okuma, yazma ve akademik araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanan derslere yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin, üniversite bünyesinde bulunan Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih vb. bölümlerden ders almaları ve bölümler arası bilimsel işbirliğine katkı sunmaları sağlanacaktır.
Dil, kültür, edebiyat ve bunlara bağlı farklı sanat ve bilim dallarında yetişmiş donanımlı bireylere duyulan gereksinimi karşılayacak şekilde tasarlanmış programı ile geleceğin akademisyen, dilbilimci, eleştirmen, şair ve yazarlarını yetiştirmeyi amaçlayan Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı,

• Türkiye’nin zengin edebî ve kültürel mirasını derinlemesine inceleyebilecek ve bu mirası dünyanın diğer kültürleriyle ilişkili olarak ele alabilecek,

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla nitelikli,

• Ulusal ve uluslararası projelerde yer almaya hevesli ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip,

• Türkiye’nin edebî ve kültürel mirasının bir alanında uzmanlaşmaya başlamakla birlikte, sosyal ve beşerî bilimlerin diğer alan ve disiplinleriyle de ilgilenen ve kendi uzmanlık alanını bunlarla ilişkilendirebilen,

• Araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak üretme/paylaşma konusunda tecrübeye sahip

akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.