1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Yöntem

Araştırmada 8 aylık bir saha çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışmanın ilk 6 ayında şu faaliyetlerin başarı ile sonuçlandırılması planlanmaktadır:

a) Türkiye genelinde ticaret unvanlarının faaliyet konusu bakımından (Tebliğ md.5/3’e dayanılarak tescil edilen) aynılığı/ayırt edilemeyecek kadar benzerliği nedeniyle açılan tecavüz davalarının sayısını tespit etmek. Bunun için Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilip, UYAP projesi sayesinde bu veri elde edilmeye çalışılacaktır.

b) Mülakat yapılacak şehirlerde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Malatya, Trabzon)Ticaret Sicili Müdürlükleri ve şirketlerle bizzat görüşülerek sorunun nedenleri ve niteliği de gözlemlenmiş olunacaktır. Belirtilen illerin seçilmesinde gözetilen kriter, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsil edecek bir muhatap grubun oluşturulmasıdır. Ayrıca belirtilen iller ticaretin canlı olduğu, tacir nüfusun bulundukları coğrafi bölgeye nazaran görece fazla olduğu illerdir. Ticaret sicil müdürlüklerinin yanı sıra ticaret sicil müdürlüklerinin bağlı olduğu TOBB Odalar Müdürlüğü ile de aynı konuda mülakat gerçekleştirilmesi için ilgili yer ile irtibata geçilecektir. Yapılması gereken mülakatların da ilk altı ay içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

c) TÜRKPATENT ile irtibata geçilerek markalara ilişkin korumanın niteliği açısından var olan altyapıya ilişkin bir mülakatın gerçekleştirilmesi talebinde bulunulması ve kabul halinde mülakatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

d) Gidilmesi planlanan yurtdışındaki ülkelerde ticaret unvanlarının tescili ile görevli makamlarla irtibata geçilmesi, gerekli izinlerin alınması planlanmaktadır. Proje kabul edilirse yurtdışı seyahatler başlamadan en az 1 ay önce gidilecek kuruluşların projede belirtilen konularda bilgi paylaşımı yapacağına dair davet/onay yazılarının BAP Komisyonuna sunulacaktır.

e) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Hukuk Müşavirliği ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şirketler Dairesi bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Şubesi ile irtibata geçilecektir. İlgili kurumda bulunan görevlilerle Ticaret Unvanlarının Korunması Hakkında Tebliğ’de bulunan proje konusu madde hakkında değerlendirme yapılacaktır. Verilerin analizi iki aşamalı gerçekleştirilecektir. İlk aşamada gerçekleştirilen mülakatlar UYAP’dan elde edilen bulgular rapor haline getirilecektir. Ayrıca araştırma faaliyetleri neticesinde elde edilen bilgiler de rapor haline getirilecektir. Birel verilerin toplanması neticesinde bütün raporların analiz edildiği ana rapor hazırlanacaktır.