1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


Projeler

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve SİM’in kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynayan ilk projesidir. 12 Ay sürecek olan proje, 2016 yılı Haziran ayında başlamıştır.

Proje kapsamında sosyal inovasyon konusunda farkındalığın tespit edilmesi, farkındalık artırma çalışmalarının yapılması, SİM’in kurulması ve işlevsel hale getirilmesi, sosyal inovasyon eğitimlerinin başlatılması, sosyal inovasyon konusunda girişimcilerin fikirlerini projelendirebilecekleri sosyal inovasyon proje pazarının düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yanında, sosyal inovasyon konusunda yerel ve uluslararası işbirlikleri kurma ve yeni trendleri takip etme çalışmaları yürütülmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansının doğrudan faaliyet desteği kapsamında 2016 yılı sonunda hayata geçirilmiş projede, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Sosyokent vizyonuna ilişkin bir fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Fizibite raporu hazırlama süreci, yalnızca masabaşında toplanan verilere dayanmak yerine sahayı yerinde inceleme ve gözlemleme faaliyetlerini de içermiştir. Proje kapsamında Ankara’da bulunan teknoloji geliştirme bölgeleri yerinde incelenmiş ve yapılan mülakatlar ile zayıf ve güçlü yönler saptanmıştır. Benzer şekilde, kamu kurumlarının sosyal meselelere ilişkin politika üretme süreçleri ve bu konuda yaşadıkları sıkıntılar analiz edilmiştir.

Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, TGB’ler, üniversiteler ve kamu kurumlarının katılımı ile paydaşlararası fikir geliştirme çalıştayı düzenlenmiş ve çalıştayda farklı paydaşların Sosyokent vizyonuna katkı sunmaları sağlanmıştır. Yapılan uygulamalı çalışmalar, ziyaretler, mülakatlar ve çalıştay ile fizibilite raporunun daha sağlam bir zemine oturtulması hedeflenmiştir. Proje sonunda fizibilite raporunun büyük bir kısmı İngilizce’ye çevrilmiş, üretilen rapor ilgili paydaşlara sunularak, yöneltilecek eleştiri ve öneriler ile raporun daha iyi hale gelmesi hedeflenmiştir.

(under construction)