1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:









[#left_menu#]

Birimler


1. Üniversitemizin özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

2. Üniversite bütçesinin kesin hesabını, malî istatistik ve raporları hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişine ilişkin işlemleri yürütmek.

3. Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

4. Üniversitemiz Birimlerinin yapacağı ihalelerde Daire Başkanlığını temsilen mali üye olarak komisyonlarda görev almak.

5. KBS eklentileri, HYS ve TKYS sistemlerine ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek.

6. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek.

7. Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra Muhasebe Yetkilisinin imzasına sunmak. Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak.

8. Muhasebe birimince düzenlenmesi gereken aylık belgelerin düzenlenme ve ilgili kurumlara (Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü, vd.) gönderilmesi hizmetlerini koordine etmek.

9. Üniversitemiz birimlerinin yürütücülüğünde olan projelerin muhasebe ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek.

10. Üniversitemiz Taşınır Konsolide işlemlerini yürütmek.

11. Hazine yardımı nakit taleplerine ilişkin işlemleri ve öğrenci depozito iadelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

12. Daire Başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.

1. Üniversitemiz performans programı hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak ve Üniversitemiz faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, Üniversitemiz ayrıntılı harcama programı ve finansman programını hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

4. Hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

5. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak.

6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini, gelirlerden red ve iadeye ilişkin işlemleri yürütmek.

7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

9. Üniversitemiz faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek.

10. Diğer birimlerin bütçe ve performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

11. Hazine Yardımı tahakkuk taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.

12. Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek.

13. Üniversitemizin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

14. Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

1. Ön malî kontrole ilişkin işlemleri yürütmek Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

3. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

4. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak.

5. Üniversitenin, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması çalışmalarına katılmak.

6. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.

7. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

8. Üniversitemizin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak.

9. Haftalık, aylık ve 3 aylık olarak hazırlanması gereken mali raporları hazırlamak.

10. Üniversitemizde göreve başlayan ve görevden ayrılan personele ilişkin veri kayıt işlemlerini yürütmek.

11. Ödeme işlemlerine ilişkin kayıt ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek.

12. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Rektör’e ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

13. Daire Başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2. Üniversitemizin stratejik plan ve performans programı hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

3. Üniversitemizin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak hizmetleri yürütmek, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

4. Başkanlığın birim faaliyet raporunu hazırlamak ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin faaliyet raporunu hazırlamak.

5. Üniversitemiz ile Başkanlığımızın misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

6. Başkanlığın bilgi destek hizmetlerini yürütmek.

7. Üniversitemizin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

8. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

9. İdarenin görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 10 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri İncelemek, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

11. Üniversite Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

12. Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak