1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Yeni atanan bir memurun görevine ne zaman başlaması gerekir?

Cevap: Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.


Soru: Aday memurlar eş durumundan dolayı başka bir kuruma naklen atanabilir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, aday memurların başka kurumlara naklen atanamayacakları belirtilmiştir.


Soru: Aday memur olarak çalışmaktayken askerlik hizmeti yapılabilir mi?

Cevap: Askerlik hizmeti yapılabilir ancak bu süreçte hizmetiçi eğitime katılamayanlar askerlik dönüşü göreve başladıklarında eğitime katılırlar.


Soru: Aday memur olarak çalışmaktayken doğum yapanlar ücretsiz izin kullanabilir mi?

Cevap: Aday memurlar da asil memurlar gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren yirmidört aya kadar ücretsiz izin kullanabilirler.


Soru: Aday memur olarak atananların asalet tasdiki ne zaman yapılır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz." hükmü gereği asalet tasdiki, göreve başlama tarihinden itibaren bir yıl ile iki yıl arasındaki bir zamanda yapılır.


Soru: Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?

Cevap: Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az üç aydan çok olamaz. Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.


Soru: Aday memur eğitimlerinin sonunda nasıl bir sınav yapılır?

Cevap: Sınav, Üniversitemizce çoktan seçmeli olarak yapılmakta olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır.


Soru: Aday memurların hizmetiçi eğitime katılmaması ve/veya sınava girmemesi durumunda asaleti tasdik olur mu?

Cevap: Hizmetiçi eğitime katılmayan ve/veya sınava girmeyen aday memurlar asli memurluğa atanamazlar. Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları, adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.


Soru: Sınavda başarısız olan aday memurların durumu ne olur?

Cevap: Adaylık süresi içinde temel eğitim / hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herbirinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Soru: Sicil uygulamasında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Cevap: 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almama" şartı getirilmiştir.


Soru: Disiplin cezaları sicilden silinir mi?

Cevap: Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.


Soru: Memurluk hangi hallerde sona erer?

Cevap: Memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurluk süresinde bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi, çekilme, istek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde sona erer.

Soru: Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Cevap: Memurlar göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, kendilerinin, eşleri ve velayeti altındaki çocukların mal varlıklarında bir değişiklik olması halinde ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini vermek zorundadırlar.

Soru: Sendikaya üye olmak için ne yapılmalıdır?

Cevap: Memurlar kurumlarının bağlı olduğu hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Sendika üyeliği, üyelik formunun üç nüsha olarak doldurulması, imzalanması, bu form ile sendikaya başvurulması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.


Soru: Sendika üyeliğinden çekilmek için ne yapılmalıdır?

Cevap: Üç nüsha olarak doldurulup imzalanan sendika üyeliğinden çekilme formunun, Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Birden çok sendikaya üye olunabilir mi?

Cevap: Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılır.

Soru: İzin süresi içinde hastalanıp rapor alınırsa ne olur?

Cevap: Yıllık izin kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar. Buna göre; Yıllık izin kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memur hastalık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Geriye kalan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir. Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninin, hastalık izninin bitiş tarihinden sonraya kalan kısmı izin vermeye yetkili amirden yeniden izin alınmaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir. Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde memur, sağlık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Kullanılmayan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.


Soru: Memurlar sağlık raporu alırken (hastalık izni kullanırken) nelere dikkat etmelidir?

Cevap: (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. (2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. (3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir. (4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir. (5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. (6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. (7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.


Soru: Evlilik izni kaç gündür?

Cevap: Evlilik izni yedi gündür.


Soru: Babalık izni kaç gündür?

Cevap: Eşi doğum yapan memura isteği üzerine çocuğun doğum tarihinden itibaren on gün babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.


Soru: Ölüm izni kaç gündür, hangi durumlarda verilir?

Cevap: Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde, memurun isteği üzerine yedi gün izin verilir.


Soru: Doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni nasıl kullanılabilir?

Cevap: 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106. maddesi ile değişik 104. maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.


Soru: Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Cevap: 1. Doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. 2. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari sekiz, azami onüç hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.


Soru: Süt izni nasıl kullanılabilir?

Cevap: Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.


Soru: Aylıksız izin süresi bitiminden önce göreve başlanabilir mi?

Cevap: Memurlar aylıksız izin süresi içinde Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaatta bulunarak görevlerine başlayabilirler.

Soru: Askerlikte geçen süre memuriyet hizmetine sayılır mı?

Cevap: Askerlikte geçen süre memuriyet hizmet süresine eklenir.


Soru: Hazırlık sınıfı okuyanlara kademe ilerlemesi yapılır mı? Hangi belgelerle, nereye başvurmak gerekir?

Cevap: Bu kapsamda sadece ortaokul ve dengi, lise ve dengi öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Talebin, dilekçe ve ekinde hazırlık sınıfı okunduğuna dair onaylı bir belge ile görev yapılan birime ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Yüksek lisans / doktora tamamlayanlara kademe ilerlemesi yapılır mı? Hangi belgelerle nereye başvurmak gerekir?

Cevap: Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Talebin, dilekçe ve ekinde yüksek lisans / doktora tamamlandığına dair onaylı belge ile görev yapılan birime ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Aylıksız izinden dönen memurun terfi tarihi neden değişir?

Cevap: Aylıksız izinde geçirilen süreler (askerlik hizmeti ve doğum sonrası kullanılan aylıksız izinler "6663 Sayılı Kanun 10.02.2016 tarihli Resmi Gazeteye istinaden" hariç) memuriyet hizmetinden sayılmadığı için terfi tarihi çalışılmayan süre kadar geri çekilmektedir.

Soru: Kimler hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilir?

Cevap: 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine) beş yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlükleri tarafından verilir.


Soru: Hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Cevap:

a) Başvuru dilekçesi (hususi damgalı pasaport talep formu)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler (çalışanlar / birinci derece yakınları) dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına iletilir. Üniversitemiz tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş olan form ile nüfus cüzdanı ve biyometrik özelliklere sahip fotoğraf, varsa mevcut pasaportları ile İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilerek işlem tamamlanır. Ayrıntılı bilgiye epasaport.egm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Soru: Göreve yeni başlayan personel, kurum kimliği çıkartmak için ne yapmalıdır?

Cevap: Personel kimlik kartı formu (akıllı kart) 2 nüsha olarak doldurulur ve bir fotoğraf ile Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edilir.


Soru: Kadro unvanı, görev yeri, soyadı, nüfus cüzdanı (ve diğer durum) değişikliklerinde kurum kimlik kartı nasıl değiştirilir?

Cevap: Durumun, personel kimlik kartı formu doldurularak görev yapılan birime ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Medeni durum değişikliğinde ne yapılmalıdır?

Cevap: Evlenme durumunda memurun; dilekçe ve ekinde evlilik cüzdanının ilk üç sayfası, kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi, aile durum ve aile yardım bildirimi formları (ikişer nüsha ve Birim Amiri tarafından imzalanmış) ile görev yaptığı birime başvurması ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Boşanma durumunda memurun; dilekçe ve ekinde mahkeme kararı, yeni nüfus cüzdanı fotokopisi aile durum ve aile yardım bildirimi formları (ikişer nüsha ve Birim Amiri tarafından imzalanmış) ile görev yaptığı birime başvurması ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Askere gidecek olan memur ne yapmalıdır?

Cevap: Durumun, dilekçe ve ekinde askere sevk çağrı pusulası ile görev yapılan birime ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.


Soru: Askerliğini tamamlayan memur ne yapmalıdır?

Cevap: Durumun, dilekçe ve ekinde terhis belgesi ya da terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile görev yapılan birime ve birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. (Burada dikkat edilmesi gereken nokta terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde göreve başlanması gerektiği ve en erkende terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlanılabileceğidir.)


Soru: Yurtiçi ve yurtdışı konaklamalarda alt ve üst sınır nedir?

Cevap: Yurtiçi konaklamada üst sınır 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri uyarınca her yıl belirlenen gündelik miktarının 1,5 katıdır. Fazlası ödenmez. Alt sınır yoktur.