0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Başkanlığımızın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız;

• Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, yürürlükte olan mevzuatın her yılsonunda değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

• Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

• Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

• Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

• Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

• Öğrenci işleri web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

• Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu ve benzeri rapor ve sunumları hazırlar.

• İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

• Faaliyet alanındaki görevlerinin iş akış şemalarını hazırlar.

• Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

• Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

• Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus plus) iş ve işlemlerini yürütür.

• Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

• Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

• Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

• Birimindeki hizmetlerin etkili verimli ve süratli uygulanılmasını sağlar.

• İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

• Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

• Öğrenci burs, kredi, katkı payı işlemlerini yürütür.

• Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

• Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar ve iş-işlemlerini yürütür.

• Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

• Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

• ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar ve istenilen istatistiki verileri hazırlar.

• Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

• Öğrenci Bilgi Sistemini (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır halde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

• Eğitim öğretim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

• Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

• Mezun takip modülü hazırlanmasını sağlayarak gerekli bilgilerin depolanmasını gerçekleştirir.

• Bilgi edinme veya web sitesi vasıtasıyla gelen öğrenci işleri ile ilgili sorulara cevap hazırlar.

• Faaliyet alanındaki işleri ve iş akış şemalarını günceller.

• Öğrenci konseyi temsilciliği seçim işlerini yürütür.