1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Projenin Yöntemi

• Bu araştırma bir yüz yüze anket çalışması olarak tasarlanmıştır.

• Bu çalışma, Ankara ve İstanbul’da bulunan kadın derneklerinin tamamını temsil eden bir örnek-lem yapılacaktır. 2017 Temmuz ayı itibariyle Ankara’daki kadın derneklerinin sayısı 99 ve İstan-bul’daki Kadın Derneklerinin sayısı ise 195’tir.

• Araştırmanın örneklemi: %5 güven aralığında Ankara’dan 79, İstanbul’dan 130 olmak üzere 209 farklı dernekten 1045 kişi ile anket yapılacaktır.

• Anket sorularının proje ekibi tarafından oluşturulmasından sonra kadın örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve kamuda çalışan uzmanları da kapsayan bir çalıştay düzenlenerek anket soru-ları tartışılacaktır. Çalıştayın amacı proje dâhilindeki anket sorularına kadın dernekleri gözüyle eksiksiz bir hal kazandırmaktır.