0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Projenin Hedefleri


• İstanbul ve Ankara’daki kadın derneklerinin listesinin güncellenmesi,

• Kadın dernekleri üyelerinin kadın politikaları ile ilgili tutum ve görüşlerinin tespit edilmesi,

• Kadın dernekleri üyelerinin politika memnuniyetleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların (var ise kutuplaşmaların) ortaya konulması,

• Kadın derneklerinde hem yönetim kademesinde olan hem de yönetimde olmayan üyelerin dü-şüncelerine ulaşılması ve belli bir derneğe üye kadınların kendi aralarındaki tutarlılıklarının tespit edilmesi,

• Kadın dernekleri üyelerinin, derneklerini hangi kimlikleriyle (ideolojik, etnik, faaliyet vb.) tanımladıklarının tespit edilmesi ve bu tanımlamaların literatürü destekleyip desteklemediğinin incelenmesi,

• Benzer kimliklerle tanımlanan kadın dernekleri arasında, üyelerin kadın politikaları hakkındaki görüşlerinde benzerlik ya da farklılıkların olup olmadığının tespit edilmesi,

• Araştırmanın sonuçlarının siyasal ve sosyolojik açılardan değerlendirileceği birçok konferans bildirisi ve makale üretilmesi,

• Türkiye’de kadınların taleplerini kapsayan kadın politikalarının üretilmesine yol açılması,