0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

a. Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programını hazırlamak ve Üst Yöneticinin onayına sunmak,

b. Onaylanan plan ve programı uygulamak, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri yerine getirmek,

c. İç denetim faaliyeti sonuçlarını izlemek, sonuçlar hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak,

d. İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Birimine iletilen inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektiren hususları Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,

e. Yıllık iç denetim faaliyet raporunu iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve Üst Yöneticiye sunmak,

f. İç denetim yönergesini hazırlamak, Üst Yöneticinin onayına sunmak ve yılda en az bir kez gözden geçirmek,

g. İç Denetim Birimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programını oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,

h. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,

i. İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak,

j. İç denetçilerin bağımsızlığının ve tarafsızlığının tehlikeye girdiği durumlarda Üst Yöneticiyi bilgilendirmek,

k. İç ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak,

l. Sayıştay ile İç Denetim Birimi arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

m. İç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İç Denetçinin Görevleri

a. Nesnel risk analizlerine dayanarak Kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,

b. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, <pe. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,f. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,

g. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, bu durumu Üst Yöneticiye bildirmek,

h. Suç teşkil eden duruma ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek,

i. Kurum tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

j. Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

İç Denetçinin Yetkileri

a. Denetim konusuyla ilgili olarak elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek,

b. Denetlenen birim çalışanlarından veya denetlenen süreç sahiplerinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım talep etmek, yazılı ve sözlü bilgi istemek,

c. Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak,

d. Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Üst Yöneticinin bilgisine sunmak.

İç Denetçinin Sorumlulukları

a. Mevzuata, İç Denetim Yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun hareket etmek,

b. Mesleki bilgi ve becerisini sürekli olarak geliştirmek,

c. İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumları Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,

d. Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Üst Yöneticiye bildirmek,

e. Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak,

f. Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,

g. Yıllık izinlerini zorunlu haller dışında iç denetim programını aksatmayacak şekilde kullanmak.

a. Faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak her türlü, bilgi, belge ve kaydı düzenli olarak tutmak, muhafaza etmek ve istenildiğinde iç denetçilere sunmak,

b. İç denetçilere her türlü yardım ve kolaylığı göstermek.