1 asbü-background-image

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ NEYİ HEDEFLER?

20. yüzyılda yaşamış en etkili iktisatçılardan biri olan Samuelson tarafından iktisat şu şekilde tanımlanmıştır:

“İktisat, bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır.” (Samuelson (1967))

İktisadı kıt kaynakların etkin kullanımına indirgeyen bu anlayışın aksine iktisadın işsizlik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi kıtlık sorununa indirgenemeyecek konularla da ilgili olduğu düşüncesinden yola çıkarak,

Ekonomi Bölümü, öğrencilerin

• karmaşık iktisadi sistemleri basite indirgeyerek iktisadi hayatta neler olup bittiğini anlamaya, yorumlamaya ve iktisadi öngörü yapmaya yetkin bireyler olarak yetişmesini,

• araştırma, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi,

• yerel, ulusal ve uluslararası iktisadi sorunlara çözüm üretebilmelerini,

• sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, tarih gibi birçok sosyal bilimin yanında istatistik ve matematik gibi fen bilimleriyle de yakından ilişkili olan iktisadın bu geniş yelpazesini kapsayacak bir lisans eğitimi alarak teorik ve ampirik bilimsel çalışma yapabilmelerini,

• liderlik edebilme ve birlikte çalışabilme yetileri kazanmalarını,

amaç edinmektedir.