0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

AKTS nedir?

Öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. AKTS, başlangıçta iki farklı ülkenin yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişler için geliştirilmiştir. Ancak, aynı yükseköğretim kurumu içerisinde veya aynı ülkedeki farklı yükseköğretim kurumları arasında da uygulanabilmektedir.

AKTS'NİN KULLANIMINDAKİ TEMEL KOŞULLAR

Kurumsal İsteklilik

AKTS gönüllü katılım, geçişlilik, esneklik ve karşılıklı güven esaslarına dayanır. Çalışanlar AKTS'nin mekanizması ve genel prensipleri hakkında bilgilendirilmelidir. AKTS uygulamasına geçilmeden önce özellikle şu çalışmaların yapılması gerekir;

AKTS kurum koordinatörünün atanması,

Fakülte ve bölümlerdeki konu alanlarına göre AKTS bölüm koordinatörlerinin atanması,

Ders üniteleri için AKTS uyarlamasının yapılması,

AKTS'nin kullanılacağı tüm bilgi alanlarında A.B. dilleri ve ulusal dilde birer bilgi paketinin oluşturulması,

AKTS başvuru formları, transkriptler ve öğrenme anlaşmasının kullanılması.

Problemlerin Çözümü:

AKTS akademik tanınmayı göreceli olarak daha kolay bir hale getirir. Fakat öğrencilerin gelecekleri açısından düşünüldüğünde, her zaman alınması gereken önemli akademik ya da pratik kararlar vardır. AKTS ile kurumlar misafir öğrencilere kendi öğrencileri ile aynı süreci uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırmaktadırlar.

AKTS KREDİSİ NEDİR?

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer. AKTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.

AKTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir. AKTS'de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

AKTS KREDİLERİNİN DÜZENLENMESİ

Ders Üniteleri için AKTS Kredileri Nasıl Düzenlenecektir?

AKTS kredileri yukarıdan aşağı doğru düzenlenmelidir. Başlangıç noktası programın genel yapısı olmalı ve öğrencilerin bir akademik yılda tamamlamaları gereken iş yükü çalışma saatleri temel alınmalıdır. Kredilerin aşağıdan yukarı doğru düzenlenmesi oldukça karışıktır. Bu durumda yıllık AKTS kredileri toplamı 60 krediyi aşabilir ve kredi transferi daha zor bir hale gelebilir.

AKTS kredilerinin puanlandırılmasında buçuklu değerler (1.82 gibi) vermekten kaçınılmalı ya da zorunlu durumlarda yarım kredi verilmesi (2.5 gibi) yoluna gidilmelidir.

AKTS kredilerinin kullanımı kurumları ortak bir temelde birleştirirken, programlarının yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bazı durumlarda AKTS kredilerini düzenlemek için basit bir matematiksel çalışma yeterli olabilirken, bazı durumlarda fakülte, bölüm ya da kurumlarda önemli anlaşmalar gerektirebilmektedir. Tüm ders ünitelerinin eşit yüklere sahip olduğu modüler programlarda ya da öğrenci iş yükünün kredi ile gösterildiği durumlarda; bu kredileri AKTS kredisine dönüştürmek yeterli olacaktır. Örneğin Norveç sistemi bir akademik yılda 20 kredinin tamamlanması gereken modüler kredili bir sistemdir. Norveç kredi sistemini AKTS kredisine çevirmek için kredi değerlerini üçle çarpmak yeterlidir.

Bazı durumlarda akademik yıldaki sömestriler arasındaki kredi dağılımı eşit olmayabilir. Toplamda bir Fdurumda, bilgi paketinde konuyla ilgili bilgi verilmesi çalışmalarını yurtdışında devam ettiren öğrenciler için yararlı olacaktır.

AKTS'nin genel felsefesi, krediler vasıtasıyla esnekliği sağlamaktır. Benzer çalışma alanları arasındaki kredilerin uyumluluğu kurumların inisiyatifindedir.

Hangi Ders Üniteleri için AKTS Düzenlenmelidir? AKTS kredisi seçmeli ya da zorunlu tüm ders üniteleri için düzenlenmelidir. Ayrıca proje, tez, alan çalışması gibi program dahilindeki çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilir.

AKTS Sisteminin Özellikleri

AKTS üç ana ilkeden oluşmaktadır: Ders programlarının ve bu programları takip eden öğrencinin kazanımının açık seçik ifade edilmiş olması; katılımcı kurumlar ile öğrenci arasında yapılacak anlaşma; derslere atfedilmiş ve öğrencinin sorumluluk ve görev yükünü ifade eden AKTS kredisi. Bu üç öğe, üç anahtar belge aracılığıyla işlerlik kazanmaktadır:

• Kurum Bilgi Paketi

• Başvuru formu ile öğrenim anlaşması

• Alınan derslerin transkripti (ders ve not çizelgesi)

Fakat AKTS'ye her şeyden önce işlerlik kazandıran öğe, yurtdışında da eğitim görmeyi, öğrenim ve eğitimin ayrılmaz parçası olarak benimseyen öğrenci, öğretmen ve kurumlardır.

Kurum Bilgi Paketi, Web'de elektronik olarak ve matbû şekilde olmak üzere iki ortamda ve İngilizce ve ülkenin dilinde olmak üzere iki dilde yayımlanır. Öğrencilere bölümler, fakülteler, organizasyon, çalışanların genel yapısı ve ders üniteleri hakkında yazılı bilgi sağlar.

Öğrenim Anlaşması, öğrenci ile ilgili kurumun akademik yetkilisinin öğrencinin almasını kararlaştırdıkları derslerin listesini içerir. Eğer kredi transferi gerçekleşecek ise, Öğrenim Anlaşmasını öğrenci ile her iki kurumun da, öğrenci yurtdışına gitmek üzere ayrılmadan tamamlanması ve herhangi bir değişiklilik yapıldığında değiştirilmesi gerekir.

Ders Transkripti, alınan derslerin listesini, her ders için alınan yerel notu ve mümkünse AKTS notunu gösterir. Kredi transferi söz konusuysa, Ders Transkriptinin öğrencinin kendi kurumu tarafından öğrenci ayrılmadan verilmesi, gidilen kurum tarafından da öğrencinin orada bulunduğu sürenin sonunda verilmesi gerekir. AKTS yabancı öğrencinin, evsahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılmasına olanak tanımaktadır. Evsahibi kurum ise, misafir öğrencinin akademik performansına ilişkin karar verme yetkisine sahiptir. Mevcut ders yapısında ve değerlendirme yönteminde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan ders, sınav ve kuralların tümünü misafir öğrenci için de uygular. Kendi içinde AKTS, ders programlarının içerik, yapı ve denkliğini belirlemez. Bu tür kalite ölçütleri, ikili ve çok taraflı anlaşmalara girerken kurumların kendilerinin öz değerlendirmeleriyle saptayacağı konular olarak kabul edilir. AKTS sadece, bu tür anlaşmaların aktörlerine, saydamlık ve akademik inanılırlık kazandıracak araçları sunmaktadır.