1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Hakkımızda

Dini İlimler Fakültesi, dini inanç ve değerleri anlamak ve yorumlamak amacıyla araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bireyin ve toplumun dini inanç ve değerler konusundaki ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunmayı, bilim insanı ve entelektüel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ASBÜ Dini İlimler Fakültesinde, İslam dini ve düşünce geleneği ile ilgili çalışmalar ve din bilimleri esas alınmakla birlikte, diğer dünya dinleri, günümüzdeki yaygınlık, etkinlik ve doktriner zenginlikleri dikkate alınarak seçmeli dersler aracılığıyla öğretilecektir. Dört yıllık lisans eğitimi sırasında zorunlu dersler ilk iki yılda okutulacaktır. Son iki yılda ise her dönem birkaç zorunlu dersin dışında ağırlıklı olarak seçmeli dersler verilecektir. Böylece öğrenciler Dini İlimler Fakültesini oluşturan üç ana bilim dalından istediği alan ya da alanlarda uzmanlaşma imkânı bulabilecektir.

ASBÜ Dini İlimler Fakültesi, muadili olan fakültelerle benzer müfredat ve hedefleri paylaşmakla birlikte bir Sosyal Bilimler Üniversitesinin parçası olmasının sağladığı avantajla disiplinler arası çalışmaları önceleyen kendine özgü bir nitelik de taşımaktadır.

ASBÜ Dini İlimler Fakültesi

· Temel İslam Bilimleri,

· Felsefe ve Din Bilimleri,

· İslam Tarihi ve Sanatları

olmak üzere üç bölümden oluşur.

İslam dininin temellerini gerek teorik gerekse pratik açıdan anlamayı ve yeniden yorumlamayı amaçlayan Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi ve Arap Dili ve Belağatı olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır.

Dinleri, sosyal bilimlerin farklı boyutlarından araştıran Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde, dinlerin temel ilkeleri, tarihsel gelişimleri, doktriner, kavramsal ve tecrübi temelleri, bunların bireysel ve toplumsal hayata yansımaları araştırılmaktadır. Felsefe ve

Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Mantık ve İslam Felsefesi olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır.

İslam tarihinin farklı evrelerini, siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimini, kaynakları doğrultusunda inceleyen İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk-Din Musikisi olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.