1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Birimler

Yazılım Şube Müdürü, üniversitemizin yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması konusunda koordinasyon sağlamakla görevli ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Yazılım Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • 1. Rektörlük, fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezleri birimlerinin iş ve işlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaş ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak,
 • 2. Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • 3. Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
 • 4. Projelerde çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak,
 • 5. Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek,
 • 6. Uygulama ve Yazılımların Yönetimi, geliştirilmesi ve güvenliği
 • 7. Bakım, Destek ve Güncelleme işlemleri,
 • 8. Web servis geliştirmeleri,
 • 9. Yazılımların tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,
 • 10. Yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, sunucu destekleri, raporlamaları, süreklilik ve entegrasyonlarını sağlamak,
 • 11. Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliştirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak,
 • 12. Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak/yaptırmak,
 • 13. Üniversitenin iç bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,
 • 14. Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek,
 • 15. Projeleri takip ederek, proje akışı hakkında doküman oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • 16. Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak,
 • 17. İnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaşımını gerçekleştirmek,
 • 18. Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaş odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
 • 19. Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ve ağ hizmetleri konusunda çalışmalar yapmak ve duyurmak,
 • 20. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak,
 • 21. Başkanlık tarafından yürütülen internet tabanlı projelere tasarım yapmak/yaptırmak,
 • 22. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • 23. Müdürlük alanına giren işlerde; Sözleşme, Teknik Şartname hazırlama ve Komisyon üyeliği, Muayene Kabul Komisyonu üyeliği, Rapor, Tutanak vb. mal ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • 24. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Donanım ve Teknik Destek Hizmetler Şube Müdürü, üniversitemizin ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve çevre cihazlarının alımını planlamak, proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlayarak bu cihazlarının teknik bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmakla görevli ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • 1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm Üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iş prosedürlerini geliştirmek,
 • 2. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,
 • 3. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmak, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğini optimize etmek,
 • 4. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak,
 • 5. Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak,
 • 6. Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, Güvenlik Duvarları (Firewall) politikalarını belirlenmek ve yönetmek,
 • 7. Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kişisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak,
 • 8. Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dışarıdan her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • 9. Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, performans iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • 10. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak,
 • 11. Bilgisayar iletişim ağının kurulumu, yönetimi, işletimi ve güvenliği konularında planlama çalışmaları yapmak,
 • 12. Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek,
 • 13. Bilişim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek,
 • 14. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek Başkanlığın internet sayfasının yayınlanmasını sağlamak,
 • 15. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
 • 16. Ağ’ da kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.
 • 17. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi,
 • 18. İnternet kullanım trafiğinin sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması,
 • 19. Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların tek bir ara yüz ile gözlemlenmesi ve durum tespitinin yapılması,
 • 20. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması,
 • 21. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
 • 22. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması,
 • 23. Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi,
 • 24. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması,
 • 25. Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler.
 • 26. Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek,
 • 27. Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak,
 • 28. Sunucu ve son kullanıcı donanım ve yazılımlarının Ağ yapılarının; Bakım Destek ve Güncelleme işlemleri, geliştirmeleri,
 • 29. Veri tabanları ile bağlantılar, sunucu destekleri, raporlamalarının sürekliliğini, entegrasyonlarını, güvenliğini, tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,
 • 30. Sözleşme, Teknik Şartname hazırlama ve Komisyon üyeliği, Muayene Kabul Komisyonu üyeliği, Rapor, Tutanak vb. mal ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • 31. IP telefon ve santralinin iş ve işlemlerini yapmak,
 • 32. Çağrı Merkezi iş ve işlemlerini yapmak,
 • 33. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.