1 asbü-background-image

Translations:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: sevgi.kurtulmus@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 44 12

 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi, 1992.

  Y. Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Bölümü, 1983.

  Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1981.

 • Araştırma Alanları

  Sosyal Politika

  Sağlık Ekonomisi

  Sosyal Sigorta

  Yoksulluk

  Çalışma Ekonomisi

  Endüstri İlişkileri

  Sendikacılık Toplu Pazarlık

 • Eserler

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  Kurtulmus, S., "Modern Bir Sosyal Güvenlik Vasıtası Olarak Aile Ödenekleri", Sosyal Siyaset Konferansları, Kırkıncı Kitap, ss. 145-159, 1995.

  Kurtulmus, S., "Çağdaş Gelişmeler Işığında Endüstri İlişkileri Eğitiminde Yeni Perspektifler", Prof.Dr. Sabahaddin Zaim'e Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 1994/B-3, C-1-4, İstanbul, ss. 625-638, 1996.

  Kurtulmus, S., "Sosyo-ekonomik Açıdan Bebek Ölümleri ve Sebepleri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:2, sayı: 2-3, ss. 61-70, 1996.

  Kurtulmus, S., "Aile Ödeneklerinin Mukayeseli Bir Analizi", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 46, 38/13-93, 1996, ss. 243-257.

  Kurtulmus, S., "Cumhuriyetin 75. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Sistemimiz", Yeni Türkiye (Cumhuriyet Özel Sayısı III), 1998, ss. 1949-1956.

  Kurtulmus, S., "Sağlık Ekonomisinin Adalet ve Eşitlik Prensipleri Çerçevesinde Hükümetlerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü", Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan, Kamu-İş Yayınları, ss. 685-704, 1998.

  Kurtulmus, S., “Avrupa Birliği’nde İşsizlik ve İşsizliği Önleme Politikaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 41-42, 1998, ss.159-179.

  Diğer yayınlar:

  Kurtulmus, S., "Yeniden Birleşen Almanya'nın Sosyal Güvenlik Sisteminin Bütünleştirilmesi", (Peter Puidak'tan çeviri), Prof.Dr. Sabahaddin Zaim'e Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 1994/B-3, C-1-4, İstanbul, ss. 1081-1090, 1996.

  Kurtulmus, S., "Almanya'da Endüstri İlişkilerindeki Değişimler - Almanya'daki Türk Vatandaşlarını İlgilendiren Bazı Yönleri ile", (Josef Van Almsick'ten çeviri), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, Türk Endüstri İlişkileri Derneği, II. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, Kamu-İş Yayını, Ankara, ss. 221-228, 1996.

  Kitaplar:

  Kurtulmus, S., Teorik Esasları ve Tatbikatları Bakımından Aile Ödenekleri, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi no.102, Şule Ofset: Ankara, 1997. ISBN: 975-19-1867-X

  Kurtulmus, S., Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları,İstanbul,  ISBN: 975-6901-01-2, 1998.

  Kitaplarda Bölüm:

  Kurtulmus, S., "Sosyal Güvenlikte Hesaplama Birimi Olarak Aile", ss.165-200, Delican, Mustafa (Ed.) Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi no.112, Başbakanlık Basımevi: Ankara, ISBN: 975-19-2139-2, 1998.

  Kurtulmus, S., "Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sistemleri Bakımında Hesaplama Birimi Olarak Aile", ss. 201-239, Delican, Mustafa (Ed.) Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile, .C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi no.112, Başbakanlık Basımevi: Ankara, ISBN: 975-19-2139-2, 1998.

  Kurtulmus, S., "Yoksulluğu Önlemede Sosyal Güvenlik Aracı Olarak Aile Ödeneklerinin Rolü", T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu, IV. Aile Şurası, "Aile ve Yoksulluk" Bildirileri, Yayın No: 122, Ankara, ss. 307-318, 2004.

  Kurtulmus, S., Öztürk, A. O., “The Rise of Medical Tourism in Turkey and the Unigue Cesa of Patients form Germany”. In: Nuroğlu Elif, Meydanoğlu Ela Sibel Bayrak, Bayraklı Enes (eds.) Turkish German Affairsfrom an Interdisciplinary Perspective. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, pp 323-352, 2015.

 • Sunumlar

  Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  Kurtulmus, S., “Nüfus Politikalarının İktisadi Boyutu”, Tüm Yönleriyle Uluslararası Katılımlı Aile Planlaması Sempozyumu, İstanbul, 21-22 Haziran, ss.28-47, 1998.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  Kurtulmus, S., "Aile Modellerinde ve Demografik Yapıdaki Değişimin Aile Politikalarına Etkisi", T.C. Aile Araştırma Kurulu Başkanlığı, III. Aile Şurası Tebliğleri, Ankara, 25-27 Mayıs 1998, ss. 7-19.

 • Dersler

  Sosyal Politika

  Sağlık Ekonomisi

  Sosyal Sigorta

  Yoksulluk

  Çalışma Ekonomisi

  Endüstri İlişkileri

  Sendikacılık Toplu Pazarlık