0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: samil.ocal@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 71

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü, Kelam-İslam Felsefesi.

  Y. Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. İslam Felsefesi, Kelam.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

 • Araştırma Alanları

  İslam Felsefesi

  Kelam

  Türk İslam Düşüncesi Tarihi

  Ortaçağ Felsefesi

  Osmanlı Düşüncesi

 • Eserler

  Kitaplar :

  Öçal, Ş., Kemalpaşazâde’nin Felsefi ve Kelami Görüşleri, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 2000.

  Öçal, Ş., Kışladan Medreseye Osmanlı Bilgini Kemalpaşazâde’nin Düşünce Dünyası , İz yayıncılık 2013.

  Öçal, Ş., Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Editörler Şamil Öçal , Cevat Özyurt , Hece Yayınları Ankara 2013.

  Öçal, Ş., Pursaklar Belediyesi , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 4. Şehircilik Konferansı ve Çalıştayı , 24-25 Mark 2012 Editörler , Mustafa Orçan , Şamil Öçal , Pursaklar , 2012.

  Öçal, Ş., I. Ortadoğu Sempozyumu Bildirleri (1-2) (Editör ) , Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları , Ankara 2014.

  Öçal, Ş., Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni İstanbul İnsan Yayınları 2015 4. Cild Editörü B-Kitaptan Bir Bölüm

  Öçal, Ş., “Mevlana Ve Kemalpaşazâde’de Varlık Kavramı Ve Işık Sembolü” Mevlana Araştırmaları, Sayı 3. Ankara 2009.

  Öçal, Ş., “Osmanlı Düşünce hayatı ve Kemalpaşazade (İbn Kemal)” , Türkler, c. XI, Yeni Türkiye Yayınları , Ankara 2002. S. 71-79

  Öçal, Ş., “Kadim Yunan Düşüncesinde ve Mevlana’da Cinsiyet Algısı ve Kadın” Mevlana Araştırmaları, Sayı 4. Ankara 2012.

  Öçal, Ş., “Felsefe Kelam İlişkisi”, İslam Felsefesi Tarihi -I , ed. Bayram. Ali Çetinkaya , İstanbul 2012. Ss.462-477. 5- “Klasik Çağda Bir Osmanlı Filozofu: Kemalpaşazâde”,. ”, İslam Felsefesi Tarihi -II , ed. Bayram. Ali Çetinkaya , İstanbul 2012. Ss. 423-439.

  Öçal, Ş., “İslam Felsefesi Tarihi Kronolojisi” , ”, İslam Felsefesi Tarihi –II , ed. Bayram. Ali Çetinkaya , İstanbul 2012, ss. 553-553.

  Öçal, Ş., “Gelenekselci Ekol ve Felsefe” , Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Editörler Şamil Öçal , Cevat Özyurt , Hece Yayınları Ankara 2013.

  Öçal, Ş., Kemalpaşazade, Türk İslam Düşüncesi Tarihi , ed. Ömer Bozkurt , Divankitap Ankara 2014, ss. 461-475

  Öçal, Ş., Felsefe Bölümlerinde İslam Felsefesi Öğretmek“, Akademi’de Felsefe Hikmet ve Din, ed. B. Ali Çetinkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, ss. 145-151.

  Öçal, Ş., “Sokrates ve Sofistler“ Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Genel editör Bayram Ali Çetinkaya 2. Cild/Antikçağ Yunan Düşüncesi ve Ortaçağ Düşüncesi) editör Celal Türer i Hakan Olgun 2015: İstanbul, İnsan Yayınları ss. 117-140

  Öçal, Ş., Azizi Anselmus“ Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Genel editör Bayram Ali Çetinkaya 2. Cild/Antikçağ Yunan Düşüncesi ve Ortaçağ Düşüncesi) editör Celal Türer i Hakan Olgun 2015: İstanbul, İnsan Yayınları ss.711-732 .

  Öçal, Ş., Felsefe Kelam İlişkisi“ Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Genel editör Bayram Ali Çetinkaya 6. Cild/Felsefe Ahlak ve Kelamın sentezi) editör İsmail Çalışkan 2015: İstanbul, İnsan Yayınları ss. 13-44.

  Öçal, Ş., Bir Osmanlı Filozofu Kemalpaşazade“ Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Genel editör Bayram Ali Çetinkaya 8. Cild/ Osmanlı’da Felsefe ve Akli Düşünce) editör Ahmet Hamdi Furat 2015: İstanbul, İnsan Yayınları ss. 525-544

  Öçal, Ş., Ali Şeriati : Aydın Entelektüel ve Aktivist“ Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Genel editör Bayram Ali Çetinkaya . Cild/Medeniyet projelerinin inşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi) editör Selim Eren Ali Öztürk 2015: İstanbul, İnsan Yayınları, ss. 263-280.

  Uluslarası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

  Öçal, Ş., “From Fetevas to Religios Questions : Main Characterıstıcs of Dıyanet Fetevas , Muslim World , April 2008.

  Öçal, Ş., “Kemal Paşazâde’nin Eserlerinde Akıl ve Aklın Önemi” Bilig, 9/Bahar 1999.

  Diğer İndekslere Kayıtlı Dergilerde yayınlanan Makaleler

  Öçal, Ş., “Fârâbî: Dinin Felsefeleştirilmesi Ya da “Erdemli Şehir”de Vahyin Rasyonel Savunusu”, Bilim Yolu, K. Ü. Sosyal Bil. Enst. Dergisi, Yıl 1 Sayı 1. Kırıkkale 1998.

  Öçal, Ş., “Kelamullah’ın Çift Doğası: Kelâm-ı Lafzî, Kelâm-ı Nefsi”, İslâmiyât, c. 2. s. 1, Ankara 1999.

  Öçal, Ş., “XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunda Düşünce Hayatı, K. Ü. Soyal Bilimler. Enst. Bilim Yolu, “700.Yıl Özel Sayısı”, 1999.

  Öçal, Ş., “Ebu Hayyan Tevhîdî’nin İbn-i Miskiveyh’e Yönelttiği Felsefî Sorular”, Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayımlandı( Mayıs-Ağustos 1999 c. 2, s. 4.).

  Öçal, Ş., “Osmanlı Kelamcıları Eş’arî miydi? : Muhammed Akkirmânî’nin İnsan Hürriyeti Anlayışı” Dînî Araştırmalar , C2, S. 5 (Eylül-Aralık 1999)ss. 225-255.

  Öçal, Ş., “Mutlak Varlık ve Diğerleri: Molla Câmî’de Tasavvuf Felsefesi” , Tasavvuf s1 (1999)

  Öçal, Ş., “Küreselleşme ve Küresel Teoloji Arayışları”, İslami İlimler Dergisi (Çorum 2009) Yıl 4, Sayı 1-2 Bahar-Güz 2009. ISSN 1306-7044.

  Öçal, Ş., “Ortaçağ Felsefesinde Ahlaki Bir Problem Olarak Dünya Algısı” S. 52Felsefe Dünyası 2010 Aralık. 126-149.

  Öçal, Ş., Rasuhi Ankaravî’nin Mantıkla İlgili Bilinmeyen Bir Eseri: Kitab-ı Istilahâtı’l-Mantık” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C1. S. 2. Kasım 2010 ss. 85-104.

  Öçal, Ş., “Cumhuriyet Dönemi Felsefecilerinden Macit Gökberk Ve Hilmi Ziya Ülken’e Göre Din Bilim Ve Aydinlanma”, Türk Yurdu, Mart 2011. ss.157-164.

  Öçal, Ş., İlkçağ Felsefesinde Ahlaki bir problem olarak Dünya Algısı Felsefe Dünyası 2011 Temmuz. S. 53. 111-131

  Öçal, Ş., “Yurtdışı Eğitimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Eğitime Bakış Dergisi Yıl: 8 / Sayı: 23 Nisan / Mayıs / Haziran 2012 ss.3642.

  Öçal, Ş., “Şehir ve Değer”, Şehir ve Medeniyet Dergisi , C.4, S. 7 , ss. 58-67, Mart 2013 Ankara.

  Öçal, Ş., “Varlığın Halleri : Farabi’ye Göre ‘Varlık’ın Ontolojik, Dilsel ve Mantıksal Anlamları”, Felsefe Dünyası , 2013/1 Sayı 57, 36-59.

  Öçal, Ş., Din Eğitimine Dair 7 Soru(n), ”, Eğitime Bakış Dergisi Yıl:9 / Sayı: 27 Ekim /Kasım / Aralık 2013 ss. 69-72.

  Tercümeler

  Öçal, Ş., Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, Etienné Gilson, Açılım, 2003.

  Öçal, Ş., S H. Nasr, İslam Felsefesi Tarihi (3 Cilt) : Açılılm Yayınları, İstanbul, 2007.

  Öçal, Ş., İnsan, Ali Şeraiti Fecir Yayınları, Ankara, 2001.

  Öçal, Ş., Sanat, Ali Şeriati, Şule Yayınları, İstanbul, 1997.

  Öçal, Ş., Hatemiyyet, M. Mutahhari, Fecir Ankara, 1998.

  Öçal, Ş., Oliver Leman “Din Felsefesi” Oliver Leaman, Din Felsefesine Dair Okumalar II, derleyen Recep Alpyagıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.

  Öçal, Ş., Nezar Al-Sayyad, “İslam Dünyasında Modernleşme Çabaları ve Yapay Çevreler”, çev. Şamil Öçal Pursaklar Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 4. Şehircilik Konferansı ve Çalıştayı, 24-25 Mark 2012 Editörler, Mustafa Orçan, Şamil Öçal, Pursaklar, 28-40, 2012.

  Öçal, Ş., Oliver Leaman, “Ortaçağlar ve Modern İslam Kenti “ çev. Şamil Öçal, Pursaklar Belediyesi , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 4. Şehircilik Konferansı ve Çalıştayı , 24-25 Mark 2012 Editörler , Mustafa Orçan , Şamil Öçal , Pursaklar , 2012. 41-60.

  Öçal, Ş., Oliver Leaman, “Ezelî Felsefe ve Problemleri”, çev. Şamil Öçal, Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, ed. Şamil Öçal Cevat Özyurt, Hece Yayınları, Ankara 2013, 51-63.

  Öçal, Ş., Mark SWedgwick, “Seyyid Hüseyin Nasr’ın Düşüncesinde Dört Tema”, Çev. Gülcemal Avanoğlu, Şamil Öçal, Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, ed. Şamil Öçal Cevat Özyurt, Hece Yayınları, Ankara 2013. 229-240.

  Öçal, Ş., Oliver Leaman, İslam Felsefesi , çev. Şamil ÖÇAL-Metin Özdemir, Hece Yayınları, Ankara, Kasım, 2014.

  Öçal, Ş., Mark Sedgwick, Modern Dünyaya Karşı, çev. Şamil Öçal, Hece Yayınları, 2016.

  Diğer Yayınlar

  Öçal, Ş., “Gelenekçilik ve İslam Düşüncesinde Geleneğin Anlamı” , Eski-Yeni Dergisi, Ankara 2010

  Öçal, Ş., “Nedir Sualin Odur Kemalin”, Dergah, Ekim 2010.

  Öçal, Ş., “Nietzche and İslam” , Kitap tanıtımı , İslami İlimler Dergisi (Çorum 2009) Yıl 4, Sayı 1-2 Bahar-Güz 2009. ISSN 1306-7044.

 • Sunumlar

  “Küreselleşme, Eğitim ve Uluslar arası Kuruluşlar” , Uuslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, (6 Mart 2009) Ankara.

  18. “İslam Tasavvufunda Kadın İmajı: Mevlana , Kaşani Davud el-Kayseri ve Fergani Örnekleri ” Uluslar arası Multidisiplinler Kadın Kongresi 13-16 Ekim 2009 İzmir.

  “Kadının Makus Talihinden Sorumlu Olan Dinler midir?” Uluslar arası Multidisiplinler Kadın Kongresi 13-16 Ekim 2009 İzmir.

  “Osmanlılarda ve Hıristiyan Batıda Siyasi Otoritenin Meşruiyetinin Sınırları ve Felsefi -Teolojik Temelleri” Kardeşlik I. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildirileri 14.16 Ekim 2010 Bursa

  “Hayata Dair 5 Soru„ : I. ILGAZ FELSEFE GÜNLERİ (4-5-6 Kasım 2010 tarihinde TFD ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü Tarafından İlgaz Mountain Resortta sunulan Bildiri. Bildiri Kıtabı : Yaşayan Felsefe, Yay. Hazırlayan, Ömer Bozkurt , Otto Yayınları Ankara 2011.

  “Yurtdışı Eğitimi ve Akademisyen Yetiştirme Politikası “, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları (Eğitim Birsen) Ankara Başkent Öğretmenevi 10-11 Aralık 2011.

  İslam Felsefesinin Oluşumunda Çevirilerin Rolü , Kırıkkale üniversitesi I. Çeviribilim Kurultayı 12-13 Ekim 2011 Kırıkkale. Bildiri Kitabı Hazırlayan, ilhami Sığırcı Ayhan Güneş, Ziya Tok, Kırıkkale Üniversitesi Yayınları Ekim 2012. S. 422 vd.

  Retoriğin Kışkırtıcı Dili : Ali Şeriati’de Din Modernizm ve Gelenek“ , 21. Yüzyılda Dini ve Felsefi Metinleri Yeniden Okumak ve Değerlendirmek, İstanbul İlahiyat Fakültesi ve Sultanbeyli Belediyesi. 20-22 Kasım 2011 Istanbul.

  Ali Şeriati’de Modernizm ve Gelenek“, Ali Şeriati Sempozyumu 17-18 Kasım 2012 Bağlarbaşı Kültür Merkezi Üsküdar İstanbul, Düzenleyen Fecir Yayınları , Bildiri Kitab, Editör , dr. Murat Demirkol Fecir Yayınevi, Mart 2013 s.205 vd.

  Kemalpaşazade Klasik Çağda Bir Osmanlı Filozofu , Tokat Gaziosmanpaşa Ün. İlahiyat Fakültesi tarafından 28.11.2013 Perşembe Günü İbn-i Kemali Anlamak“ İsimli Panel’de çağrılı konuşmacı

  Kemalpaşazade : Filozof ve Bürokrat , Aydın Sayılı’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına , Uluslararası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi 13-15 Kasım 2013.

  “Felsefe Bölümlerinde İslam Felsefesi Öğretmek“ Akademi’de Bilim Felsefe ve Din , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 6-7 Aralık 2013 Zonguldak

  „Kurtuluş Kelamda : İnsani Bir Eylem Olarak Sözün Anlamı ve Değeri“ , Felsefe- Edebiyat ve Değerler Sempozyumu , (Kahramanmaraş Belediyesi , KSU ve TFD), 1-3 Kasım Kahramanmaraş , Bildiri Kitabı Basım Tarihi 2014 , Kahramanmaraş, ss 363-381.

  Bernard Lewis’in Ortadoğu İle Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme“, Kırıkkale Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü I. Ortadoğu Sempozumu , 7-10 Mayıs Kırıkkale .

  Osmanlı Düşünce Kursu , 4 Ay devam etti. İlim Dallarının Düşünce temellerini araştırma Enstitüsü Ankara 2008-2009.

  Kişisel Gelişim Semineri, Çankırı Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Müdürlüğü 06.04.2010-07.04.2010

  Görgü Kuralları Semineri , Çankırı Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Müdürlüğü 06.05.2010-07.05.2010

  “Etik” (Konferans) Çankırı Polis Eğitim Merkezi, 28.04.2010

  Gazalı İle “Dünyayı Dogru Okuyabilmek” Egitim Bir Sen Kecıoren Subesınde konferans. 23.03.2012.

  Değerlerimiz Değişiyor mu Çalıştayı, Sakarya Ün. Sos. Bil Enstitüsü

  Şehir ve Değer, Şehir ve Medeniyet Derneği Seminer 07.04.2012

  Ahlakın Kaynağı , Şehir ve Medeniyet Derneği , 06.04.2013

  Küreselleşme Çağında Felsefe , Altındağ Belediyesi türk Felsefe Derneği Hamamönü Söyleşileri, 27.04.2013.

  Osmanlı Düşüncesi , Ensar Vakfı Tokat Şb. , 28.11.2013 .

  Eğitim Bir Sen İlahiyat Çalıştayı 10. 09.2013.

  Kent Ekonomileri Formumu Değerlendirme Çalıştayı ( 31 Ocak 2-Şubat 2014 Makissos Otel Kırşehir) Düzenleyen Ak Parti Ekonomi İşler Başkanlığı).

  Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri sempozyumu, Selçuk Üniversitesi , 01-03-Kasım 2013 Bilim Kurulu Üyesi

  İslam Felsefesi Okumaları (2015-Mart-Haziran ) 4 adet seminer. Tahran , Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

  Türk İslam Düşüncesi, 2015 13 Mayıs Tahran Tabatabai üniversitesi konferans.

  Tahran’da Yunus Emre Enstitüsü ve İran Felseef ve Hikmet Kurumunun 27 Eylül 2015 tarihinde İtran Felseef ve Hikmet kurumunda ortaklaşa düzenlediği “İran ve Türkiye’de Çağdaş Felsefe adlı Panelde konuşmacı. Türkiyede İslam Felsefesi Üzerine yapılan çalışmalar.

  Tahran’da Yunus Emre Enstitüsü ve Mahur Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Mesnevi’de İnsan” adlı konferansta konuşmacı. 19 Kasım 2015 Tahran Yunus Emre Türk kültür Merkezi Tahran İran.

  Osmanlı Düşüncesi ve Kemalpaşazade, 6. Nisan 2016 Bursa Birlik Vakfı .

 • Dersler

  Türk İslam Düşüncesi Tarihi

  İslam felsefesi

  Osmanlı Dönemi İlam Düşüncesi

  Ortaçağ Felsefesi

  Platon

  İlk Çağ Felsefesi

  Tasavvuf Tarihi

  Kelami Düşünce

  Kelam-Felsefe ilişkisi

  Felsefi Kavramlar

  İslam Düşüncesinin Batıya Etkisi