1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: sait.gurbuz@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • CV ve Biyografi

  Postdoc: Yönetim ve Organizasyon, Bittner School of Business, St. John Fisher Üniversitesi, ABD, 2015

  PhD: İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2007

  MA: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstanbul Üniversitesi, 2005

  MBA: Human Resource Management, Yeditepe Üniversitesi, 2003

  BA: İktisat, Anadolu Üniversitesi, 1999

 • Araştırma Alanları

  Yönetim ve Organizasyon

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Örgütsel Davranış

  Araştırma Yöntemleri

 • Eserler

  SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

  Gürbüz, S. & Ayhan, Ö. (2017). Lidere yakın olmanın dayanılmaz hafifliği: Lider-üye etkileşimi, görev performansı, tecrübe ve terfi edebilirlik arasındaki ilişkilerin testi. Türk Psikoloji Dergisi (baskıda).

  Costigan, R., Gürbüz, S. & Sığrı, Ü. (2017). Schein’s Career Anchors: Testing factorial validity, invariance across countries, and relationship with core self-evaluations. Journal of Career Development (baskıda).

  Şahin, F., Gürbüz, S. & Şeşen, H. (2017). Leaders' managerial assumptions and transformational leadership: The moderating role of gender. Leadership & Organization Development Journal, 38(1), 105-125.

  Gürbüz, S., Ayhan, Ö. & Sert, M. (2016). Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77), 61-75.

  Gürbüz, S., Habiboğlu, O.S. & Bingöl, D. (2016). Who is being judged promotable: Good actors, high performers, highly committed or birds of a feather? International Journal of Selection and Assessment, 24 (2), 197-208.

  Çetin, Ş., Gürbüz, S. & Sert, M. (2015). A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior: Test of potential moderator variables. Employee Responsibilities and Rights Journal, 27(4), 281-303.

  Şahin, F. & Gürbüz, S. (2014). Cultural Intelligence as a predictor of individuals' adaptive performance. International Area Studies Review, 17(4) 394-413.

  Gürbüz, S., Şahin, F. & Köksal, O. (2014). Revisiting of Theory X and Y: A multilevel analysis of the effects of leaders’ managerial assumptions on followers’ attitudes. Management Decision. 52 (10), 1888 - 1906.

  Şahin, F., Gürbüz, S. & Köksal, O. (2014). Cultural Intelligence (CQ) in Action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ. International Journal of Intercultural Relations. 39, 152–163.

  Gürbüz, S., Turunç, Ö., & Çelik, M. (2013). The impact of perceived organizational support on work-family conflict: does role overload have a mediating role?. Economic and Industrial Democracy, 34(1), 145–160.

  Şahin, F., Gürbüz, S., Köksal, O., & Ercan, Ü. (2013). Measuring cultural ıntelligence in the Turkish context. International Journal of Selection and Assessment, 21(2), 135-144.

  Gürbüz, S. & Mert, İ.S. (2011). Impact of the strategic human resource management on organizational performance: Evidence from Turkey. The International Journal of Human Resource Management, 22(8), 1803-1822.

  Gürbüz, S. (2009). Some possible antecedents of military personnel organizational citizenship behaviors. Military Psychology, 21(2), 200-215.

  Gürbüz, S. (2008). İş tatmini ve adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi. Amme İdaresi Dergisi (Turkish Public Administration Review), 41(4), 49-77.

  Gürbüz, S. & Mert, İ.S. (2008). Örgütsel adalet ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik uygulaması: kamuda görgül bir çalışma. Amme İdaresi Dergisi (Turkish Public Administration Review), 42(3), 117-139.

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  Şafak, B. & Gürbüz, S. (2016). Sosyal sermaye ve bireyler arası güven ilişkisinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 77-91.

  Bayık, M.E. & Gürbüz, S. (2016). Ölçek uyarlamada metodoloji sorunu: yönetim ve örgüt alanında uyarlanan ölçekler üzerinden bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 3(1), 1-20.

  Gürbüz, S. (2015). Kuşak farklılıkları: Mit mi, gerçek mi? İş ve İnsan Dergisi, 2 (1), 39-57.

  Gürbüz, S., Ayhan, Ö. & Sert, M. (2014). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 3-19.

  Ayhan, Ö. & Gürbüz, S. (2014). Algılanan Örgütsel Politikanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisinde Adaletin Rolü. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 76-93.

  Gürbüz, S. (2013). Stratejik insan kaynakları yönetiminin kuramsal temelleri: Evrenselci, koşul bağımlılık ve yapısalcı yaklaşımlar. Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 15(1), 63-97

  Gürbüz, S., & Bekmezci M. (2012). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 189-213.

  Şahin, F., & Gürbüz, S. (2012). Kültürel zekâ ve öz-yeterliliğin görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi: çokuluslu örgüt üzerinde bir uygulama. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), 125-140.

  Gürbüz, S. (2011). Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel bağlılığa ve iş tatminine etkisi: insan kaynakları yöneticileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 397-418.

  Gürbüz, S. (2010). Algılanan kurumsal imajın yöneticilerin bazı tutum ve davranışlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 229-240.

  Gürbüz, S., & Dikmenli, O. (2009). Örgütsel açıdan yolsuzluk: kavramsal yönü, özelliği, işletme çevresi, örgütsel davranış ve örgüt mimarisi bağlamında bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 218-237.

  Gürbüz, S. (2009). The effect of high performance human recourse practices on employees’ job satisfaction, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(2), 110-123.

  Gürbüz, S., & Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zeka: iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.

  Gürbüz, S. (2007). Kamu personelinin ücret tatmin seviyelerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(6), 240-260.

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  Sığrı, Ü., & Gürbüz, S.(2011) Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.

  Gürbüz, S., Bekmezci, M., & Mert, İ.S.(2010). Örgütsel Faktörlerin İç Girişimciliğe Etkisi: İş Tatminini Aracı Değişken Mi? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 127-135.

  Gürbüz, S., Erkuş, A., & Sığrı, Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 69-76.

  Gürbüz, S. & Mert, I.S. (2008). 360 Derece Geri Bildirim Sisteminde Toplumsal Kültürün Önemi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50(2), 110-130.

  Gürbüz, S. & Bingöl, D. (2007). Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 6(2), 68-87.

  Gürbüz, S. & Dikmenli, O. (2007). An empirical study on identifying performance appraisal biases in a public organization in Turkey, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(1), 108-138.

  Gürbüz, S. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.

  Yazılan kitaplar, kitaplarda bölümler veya çeviriler

  Gürbüz, S. (2017). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Seçkin.

  Gürbüz, S., Bayık, M.E. & Şahin, F. (2016). A conceptual model for leadership hubris in the military context. İçinde D. Watola & D. Woycheshin, (Eds). Negative leadership: International persoectives (ss. 133-163). Canada: CDA Press.

  Gürbüz, S. & Şeşen, H. (Editör) (2016). Yönetimde güncel konular. İstanbul: Beta.

  Gürbüz, S. & Yıldırım Bozkurt, H. (2016). Temel kavramlar ve yönetim biliminin gelişimi. İçinde S. Gürbüz & H. Şeşen, (Ed). Yönetimde güncel konular (ss. 1-35). İstanbul: Beta.

  Yılmaz, T. & Gürbüz, S.. (2016). Kurumsal itibar yönetimi. İçinde S. Gürbüz & H. Şeşen, (Ed). Yönetimde güncel konular (ss. 435-466). İstanbul: Beta.

  Gürbüz, S. & Bayramlık, H. (2015). Temel benlik değerlendirmesi ve yaşam doyumu ilişkisi: Cinsiyetin düzenleyicilik rolü. İçinde S. Doğan (Ed). Yaşam doyumu- Seçme konular (ss. 117-130). Ankara: Nobel.

  Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, felsefe-yöntem-analiz (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Sığrı, Ü. & Gürbüz, S. (Editör) (2016). Örgütsel davranış (4. Baskı). İstanbul: Beta.

  Gürbüz, S. & Sığrı, Ü. (2015). Örgütsel davranışa giriş: Yönetim bilimi ve örgütsel davranış alanının kuramsal gelişimi. İçinde Ü. Sığrı & S. Gürbüz, (Ed.), Örgütsel davranış (ss. 1-44). İstanbul: Beta.

  Gürbüz, S. (2015). Kişi-örgüt uyumu, sosyalizasyon ve iş dizaynı uygulamaları. İçinde Ü. Sığrı & S. Gürbüz, (Ed.), Örgütsel Davranış (ss. 176-215). İstanbul: Beta.

  Şahin, F. & Gürbüz, S. (2015). Örgütsel davranışta araştırma yöntemleri. İçinde Ü. Sığrı & S. Gürbüz, (Ed.), Örgütsel davranış (ss. 655-686). İstanbul: Beta.

  Sözen, C., & Gürbüz, S. (2015). Örgütsel Ağlar. Sözen, H. & Basım, N.(Der). Örgüt Kuramları (3. Baskı) (ss.301-326) İstanbul: Beta.

  T. Yılmaz & Gürbüz, S. (2012) Stratejik Liderlik. İçinde Tabak, A., Şeşen, H., & Türköz T.(Ed.) Liderlikte Güncel Yaklaşımlar (ss.399-433). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Sunumlar

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Rockstuhl, T., Sığrı, Ü., Gürbüz, S. & Şahin (2014). International Military-Officer Potential: Effects of Cultural Capital and Cultural Intelligence. Proceedings of the 56th IMTA Conference, Hamburg, Germany October 27th - 31st.

  Çetin, Ş., Gürbüz, S., Köksal, O., & Şahin, F. (2013). Are culturally intelligent individuals more adaptable? An empirical study in a multicultural environment. Abstract proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013, May 22nd-25th in Münster, Germany.

  Köksal, O., Şahin, F. & Gürbüz, S. (2012). The effect of leaders managerial assumptions on subordinates attitudes and behaviors, Poster Proceedings of the 54th IMTA Conference, The Pearl of the Adriatic November 5th - 9th, Dubrovnik, Hırvatistan.

  Gürbüz, S., Çetin, Ş., Köksal, O., & Şahin, F. (2012). The effects of military multinational assignment and personality on the development of cultural ıntelligence, Proceedings of the 54th IMTA Conference, The Pearl of the Adriatic November 5th - 9th, Dubrovnik, Hırvatistan.

  Rockstuhl, T., Sığrı, Ü., Şahin, F., Gürbüz, S., & Ang, S. (2012) International military officer potential: Dominant-language proficiency and cultural intelligence. Proceedings of the 54th IMTA Conference, The Pearl of the Adriatic November 5th - 9th, Dubrovnik, Hırvatistan.

  Köksal, O., Şahin, F. & Gürbüz, S. (2012). The effect of leaders managerial assumptions on subordinates attitudes and behaviors, Poster Proceedings of the 54th IMTA Conference, The Pearl of the Adriatic November 5th - 9th, Dubrovnik, Hırvatistan.

  Rockstuhl, T., Şahin, F., Gürbüz, S., & Ang, S. (2011). International military officer potential: Cultural capital and cultural intelligence. Proceedings of the 53rd IMTA Conference, The Island of Paradise October 31st - November 3rd, Bali, Indonesia.

  Sığrı, Ü., Topçu, M.K., & Gürbüz, S. (2010). The changing role of board of directors and employees on merger and acquisition strategies: a study in turkish defense industry. International Conference on Social Sciences, 7-8 Ekim, İzmir.

  Sığrı, Ü., Tabak, A., Gürbüz, S., & Mert, İ.S. (2009). An elaboration of the “transformational leadership” using leadership characteristics of Ataturk: an outlook from the written texts in “Anitkabir (Ataturk’s Mausoleum) Special Visitor's Books”. International Academy of Management and Business Conference Proceedings, October 12-14, İstanbul.

  Gürbüz, S., Mert, İ.S., Öztürk, Ü., & Tabak, A. (2009). The effect of strategic human resource management on organizational outcomes. International Academy of Management and Business Conference Proceedings, October 12-14 2009, İstanbul.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Bayık, M.E., Gürbüz, S., & Kozan, K. (2017). Hibrid üçüncü taraf müdahale stratejilerinin çatışma yönetimi stratejileri üzerindeki etkisi: çok düzeyli bir yaklaşım. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 306-316, 25-27 Mayıs 2017, Ankara.

  Keçeci, V. & Gürbüz, S. (2017). Performans değerlendirme sürecinde amir geri bildiriminin sosyal bağlamı: kamu sektöründe nitel bir araştırma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 1106-1115, 25-27 Mayıs 2017, Ankara.

  Bayık, M.E., Gürbüz, S., & Kozan, K. (2016). Hibrid üçüncü taraf müdahale stratejilerinin çatışan tarafların adalet algısı üzerindeki etkisi: çok düzeyli bir yaklaşım. 4. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-05 Kasım 2016, Adana.

  Budak, G. & Gürbüz, S., & Kozan, K. (2016). Çok boyutlu öznel kariyer başarısı: bir ölçek uyarlama çalışması. 4. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-07 Kasım 2016, Adana.

  Yıldırım-Bozkurt, H., & Gürbüz, S. (2016). Çalışma ortamında mükemmeliyetçiliğin sonuçları üzerine nitel bir araştırma. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 271-281, 28-31 Mayıs 2016, İstanbul.

  Batır, F. & Gürbüz, S. (2016). Türkiye'nin toplumsal kültür eğilimleri: Globe araştırmasından sonra ne değişti? 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 427-438, 28-31 Mayıs 2016, İstanbul.

  Gürbüz, S., Ayhan, Ö., & Habiboğlu, O.S. (2015). Lidere yakın olan daha kolay terfi eder mi? 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 159-165, 06-07 Kasım 2015, Tokat.

  Gürbüz, S., Yıldırım-Bozkurt, H., & Derin, E. (2015). Hangarda çalışmak: Psikolojik sermayenin bakım teknisyenlerinin iş tutum ve davranışlarına etkisi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 313-319, 06-07 Kasım 2015, Tokat.

  Bingöl, D., Gürbüz, S., & Habiboğlu, O.S. (2015). Kimler terfi eder: İyi aktörler, iyi askerler, çok çalışanlar, yüksek bağlılık gösterenler ya da üstüne benzeyenler mi? 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 428-435. 14-16 Mayıs, Bodrum, Muğla.

  Gürkol, Ö., & Gürbüz, S. (2015). Askerî zekâya doğru: Kavramlaştırma ve askerî ortamda başarı için bir ölçek geliştirme denemesi. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 467-474. 14-16 Mayıs, Bodrum, Muğla.

  Gürbüz, S., Ayhan, Ö., & Sert, M. (2014). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 99-107, 07-08 Kasım 2014, Kayseri.

  Künter, N. & Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve Askeri Liderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri.

  Ayhan, Ö. & Gürbüz, S. (2013). Algılanan Örgütsel Politikanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Adaletin Rolü. 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 121-130, 15-16 Kasım, Sakarya.

  Gürbüz, S., Şahin, F. & Ayhan, Ö. (2013).Liderin Yönetime İlişkin Varsayımlarının Dönüşümcü Liderlik Davranışına Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 257-265, 15-16 Kasım, Sakarya.

  Kahraman, Ç. A., Gürbüz, S. & Toydemir, A.E. (2013). Kişilik Özelliklerinin Sosyal Ağ Oluşumuna Etkisinde Sosyal Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Kamu Kurumunda Boylamsal Bir Çalışma. 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 391-396. 15-16 Kasım, Sakarya.

  Ayhan, Ö., & Gürbüz, S. (2013). Algılanan örgütsel politikanın çalışanların işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın rolü: Kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde bir araştırma, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 485-490, 29 Mayıs-01 Haziran, Kütahya.

  Gürbüz, S., & Sığrı, Ü. (2012). Çalışanların iş ve bağlamsal performanslarının öncülleri: aynı mı, farklı mı? 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 708-715, 10-12 Mayıs, Konya.

  Gürbüz, S., & Sığrı, Ü. (2012). Kariyer Çapalarının, Temel Benlik Değerlendirmesi ve Kültürel Değerler İle İlişkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 460-465. 24-26 Mayıs, Çeşme, İzmir.

  Şahin, F., Gürbüz, S., Köksal, O., & Ercan, Ü. (2012). Kültürel Zekâ, Duygusal Zekâ ve Sosyal Zekâdan Farklı mıdır? 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 356-363, 10-12 Mayıs, Konya.

  Yılmaz, T., & Gürbüz, S. (2012). Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bireysel Ve Örgütsel Performansa Etkisi. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 560-567, 24-26 Mayıs 2012, Çeşme, İzmir.

  Gürbüz, S., & Acar, A.C. (2008). İşgörenlerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs, Antalya.

  Gürbüz, S., & Bekmezci, M. (2011). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin isten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın rolü. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 317-321, 26-28 Mayıs, Çanakkale.

  Gürbüz, S., & Şahin, F. (2011). Kültürel Zekânın Öz-Yeterlilik, Görev Performansı Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 584-589, 26-28 Mayıs, Çanakkale.

  Gürbüz, S., Mert, I.S. & Acar, A.C. (2010). Bireysel performans değerlendirmede kullanılacak yetkinliliklerin belirlenmesi: yöneticiler üzerinde bir araştırma, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 103-110, 20-22 Mayıs, Adana.

  Acar, A.C. Gürbüz, S., & Sığrı, Ü. (2010). Akademisyenlerin yönetim ve organizasyon kongresine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 635-647, 20-22 Mayıs, Adana.

  Gürbüz, S., Erkuş, A., & Sığrı, Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Bir Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim, Kuşadası-İzmir.

  Gürbüz, S., Bekmezci, M., & Mert, İ.S.(2010). Örgütsel Faktörlerin İç Girişimciliğe Etkisi: İş Tatminini Aracı Değişken mi? Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim, Kuşadası- İzmir.

  Gürbüz, S. (2008). Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel performansa etkisi: Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu üzerinde bir araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs, Antalya.

 • Dersler

  Yönetim ve Organizasyon (Lisans)

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Lisans)

  Örgütsel Davranış (Lisans)

  İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans)

  Örgütsel Davranış (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

  Araştırma Yöntemleri ve Etik (Yüksek Lisans)

  İKY ve Liderlik (Yüksek Lisans)

  Küresel İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans)

  İş Analizi ve Performans Değerlendirme (Yüksek Lisans)

  Kariyer ve Ücret Yönetimi (Yüksek Lisans)

  İşgören Temini ve Seçimi (Yüksek Lisans)

  Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Doktora)

  İleri Örgütsel Davranış Araştırmaları (Doktora)

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (Doktora)

  Seminer (Doktora)