0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: rauf.karasu@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 83

 • Doktora, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Hukuk Fakültesi, 1999 - 2003.

  Yüksek Lisans, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Hukuk Fakültesi, 1997 - 1999.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1989 - 1993.

 • Araştırma Alanları

  Ticaret Hukuku

  Sigorta Hukuku

  Fikri Mülkiyet Hukuku

  Sermaye Piyasası Hukuku

  Rekabet Hukuku

 • Eserler

  SSCI (SOCİAL SCİENCE CİTATİON INDEX) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  KARASU R., “Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” Amme İdaresi Dergisi, 2014, Cilt 47, S. 1, s. 79-125

  ULUSLAR ARASI YABANCI DİLDE (ALMANCA) YAYINLANMIŞ ULUSLARARASI NİTELİKTE KİTAP

  KARASU R., Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters unter besonderer Berücksichtigung der Lösungsmöglichkeiten zur Unangemessenheit des § 51a GmbHG”, Hartung-Gore Verlag, 1. Auflage 2003, ISBN 3-89649-827-4

  DİĞER (ISI KAPSAMI DIŞINDAKİ) ULUSLARARASI İNDEKSLER KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  KARASU R., Verbot der Weitergabe von Insiderinformationen und Ad hoc-Publizitätspflicht im deutschen Recht”, Annales de la Faculte de Droit d Istanbul Dergisi’ 2004, XXXVI, No: 53, s. 455-470

  KARASU R., “Limited Şirketlerde İdare Yetkisi Olmayan Ortakların Şirketle Rekabet Etme Yasağı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) Haziran 2004 C. XXII Sa. 3, s. 141-174

  KARASU R., “Limited Şirketlerde Şirketten Ayrılan Ortaklar İçin Sözleşme İle Öngörülen Şirketle Rekabet Etme Yasağı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) Aralık 2004 C. XXII Sa. 4, s. 79-96

  KARASU R., “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı“, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Aralık 2005 Cilt XXIII sayı: 2, s. 71-114

  KARASU R., “Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Haziran 2008 Cilt XXIV sayı: 3, s. 331-354

  KARASU R., “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Yönetime Katılma Yöntemleri” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, Nisan 2016, s. 1909-1916.

  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  KARASU R., Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri. I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 1(1), 115-132. (Tam metin bildiri)

  KARASU R., Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsil Edilme Hakkı. II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu (Tam metin bildiri)

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  KARASU R., “Auskunftserteilung und Auskunftsverweigerungsrechte nach § 131 Aktiengesetz im Spannungsfeld der Insider-Verboten und Ad hoc-Publizität nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz unter vergleichende Berücksichtigung des türkischen Rechts“, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003, Cilt 52 Sayı 4 s. 299-334

  KARASU R., Ausübung des Informationsrechts der GmbH-Gesellschafter durch Dritte im Deutschen Recht. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 52 (3), s. 317-332.

  KARASU R., “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyelik Sıfatı Sona Erdikten Sonra Şirketle Rekabet Etme Yasağı”, Rekabet Dergisi, 2004, Sa. 20, s. 3-17

  KARASU R., “Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü –I” , Yaklaşım, 148, 2005, 244/248; “Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü –II” , Yaklaşım, 149, 2005, 234/236

  KARASU R., “Ses Markaları”, Anakara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2007, C. 7, Sayı 2, s. 29-59

  KARASU R., “Spekülasyon ve Engelleme Markaları”, Anakara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2008 C. 8, S. 3, s. 11 vd.

  KARASU R., Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Acentanın Denkleştirme Talebi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (AÜHFD), Yıl 2008, C. 57, Sa. 4, s. 287-323

  KARASU R., “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması”, Prof. Dr. Atilla Özer’e Armağan, Ankara 2010 (GÜ Huk. Fak. Derg. Y. 2008, Sa. 1-2, s. 127-147

  KARASU R., Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 1239 vd.

  KARASU R., “Acentenin Ücreti İle İlgili Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl 2013, s. 61-74

  KARASU R., “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İle İlgili Getirilen Yenilikler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:2 Yıl 2013, s. 33-60

  KARASU R., “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Müvekkilin Acenteye Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GÜHFD), Cilt 18, Sayı: 1, (Ocak 2014), s. 125-140

  KARASU R., “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2015, S. 2, s. 683-706.

  KARASU R., “Türkiye ve Almanya`da Hukuk Eğitimi – Diplomaların Denkliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, Y. Ocak 2016, Sa. 1, s. 3-26.

  KARASU R., “Sigorta Tahkimi ile İlgili Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TAAD, Yıl:7, Sayı: 26 (Nisan 2016), s. 49-69.

  KARASU R., "Limited Şirket Esas Sözleşmesi İle Ortakların Diğer Ortaklarla Rekabet Etme Yasağı Öngörülebilir mi? Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. Nisan 2016, Sa. 2, s. 61-71.

  DİĞER YAYINLAR

  KARASU R., 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları, Kırıkkale Barosu Dergisi, 78-94. (Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: 739065)

  KARASU R., Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü. Yaklaşım, 148, 234-248.(Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: 739124).

  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

  KARASU R., “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi”, Mayıs 2012, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Sempozyumu, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı C. 18, Sa: 2 Yıl: 2012, s. 312-331

  KARASU R., “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinde Kuruluş, Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Paylarının Devri”, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tarafından Düzenlenen Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketleri Hukukuna Güncel Bakışlar Sempozyumu, 04.03.2014, s. 43-62. (Tam metin bildiri)

  TÜRKÇE KİTAPLAR

  KARASU R., “Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Yetkin Yayınları, 2. Bası Ankara 2015.

  KARASU R., “Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları Işığında Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)”, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

 • Sunumlar

  KARASU R., Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar, Ankara Ticaret Odası, 2016.

  KARASU R., Sermaye Şirketlerinde Kuruluş, Esas Sözleşme değişiklikleri ve Pay devri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketleri Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu, 2014.

  KARASU R., 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Sempozyumu, 2012.

  KARASU R., Yeni Türk Ticaret Kanunu, Bursa Ticaret Odası Ticaret Sicili, 2012.

  KARASU R., Yeni Türk Ticaret Kanunu, ORAN KALKINMA AJANSI-Kayseri MÜSİAD, 2012.

  KARASU R., Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Konusunda Getirdiği Yenilikler, Kırıkkale Barosu, 2012.

  KARASU R., Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili, 2012.

 • Dersler

  Ticari İşletme Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Kıymetli Evrak Hukuku

  Sigorta Hukuku

  Sermaye Piyasası Hukuku

  Rekabet Hukuku

  Borçlar Hukuku

  Fikri Mülkiyet Hukuku

  Banka Hukuku

  Halka Açık Anonim Ortaklıklar

  Kurumsal Yönetim