0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: mehmetemin.bilge@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 82

 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

  Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1991.

 • Araştırma Alanları

 • Eserler

  BİLGE M. E., Limited Ortaklıklarda Müdürlerin Sorumluluğu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1994.

  BİLGE M. E.,Ticaret Sicili, Beta Yayınevi, İstanbul 1999

  BİLGE M. E.,Ticari Sırların Korunması, Asil Yayın Evi, Ankara 2005

  BİLGE M. E.,Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2012.

  BİLGE M. E.,Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, 2014 Ankara, Yetkin Yayınları

  Makaleler

  BİLGE M. E., Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi (BATİDER), 2005, C. XXIII, Sa. 1.

  BİLGE M. E., Ticaret Sicili İşlemlerinin Geçici Olarak Yapılması, Yaklaşım, Mayıs 2005, Sayı 149, s. 229-233.

  BİLGE M. E., Fikri Mülkiyet Haklarının Güvence Altına Alınmasına İlişkin 2004/48/EG Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi ile Getirilen Temel Esaslar ve Türk Hukukuyla Mukayese, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mayıs 2005 Sayı 39 (http//www.e-akademi.org/makaleler/mebilge- 1.htm).

  BİLGE M. E., Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Ticaret Sicili Sisteminde Öngördüğü Değişiklikler, Yaklaşım, 2005, Sayı 148, s. 240-243.

  BİLGE M. E., İlanın Ticaret Sicilinin Sahip Olduğu Hukuki Etkiler Üzerindeki Rolü, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, s.263-274.

  BİLGE M. E., Bankalar Kanununun 14. Maddesine Göre Bankalar Hakkında Tedbir Alınmasını Gerektiren Durumlar ve Öngörülen Tedbirler, AÜ. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt IV, Sayı 1-2, s.379-412.

  BİLGE M. E., Sigorta Tazminatını Alan Sigortalının Zarar Veren Üçüncü Şahısla Yaptığı İşlemlerin Sigortacının Halefiyeti Üzerindeki Etkisi ve Yargıtay Uygulaması, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, İstanbul 2001.

  BİLGE M. E., Limited Ortaklıkta Azınlığın Korunması, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999.

  BİLGE M. E., Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı –Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde-, Erz. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt IX, Sayı 1-2

  BİLGE M. E., Hatır İçin Taşınanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu Ve Yargıtay Uygulaması, AÜ. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt V, S. 1-4, s.331-347.

  BİLGE M. E., Tacir Sıfatının Sona Ermesi, Prof Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, s. 175-196.

  BİLGE M. E., Ticaret Sicili İşlemlerinde “ilgililer” Kavramı, Prof.Dr.Fahiman Tekil’e Armağan.

  BİLGE M. E., Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını, Prof.Dr Turgut Talpsüz’e Armağan, Ankara

  BİLGE M. E., Pay Sahiplerinin Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına İnternet Ortamında Katılımı, Prof.Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan.

  BİLGE M. E., Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Aracılığıyla Oy Vermede İnternetin Kullanımı, A.Ü. Ercincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII. S. 1-2. s. 341-367.

  BİLGE M. E., Marka Hakkının Yenilenmesi, Prof.Dr.Hüseyin Ülgen’e Armağan İstanbul 2007, Cilt I, S. 1023 vd.

  BİLGE M. E., 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerde Azınlığın Korunması, Kırıkkale 2012, Kırıkkale Barosu Dergisi

  BİLGE M. E., Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt: XVI Sayı: 3-4 Yıl: 2012, s. 261- 294.

  BİLGE M. E., Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sinai Haklar Sempozyumu, 2014.

 • Sunumlar

  BİLGE M. E., Yürürlüğünün Birinci Yılında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, 12- 13 Nisan 2013, Erzincan “Anonim Şirketlerin Tasfiyesi ve Sona Ermesi”

  BİLGE M. E., “Limited Şirketlerde Sermaye Artırımından ve Azaltılmasından Doğan Sorumluluk” Anonim ve Limited Ortaklık Ortak ve Yöneticilerinin Sorumluluğu Sempozyumu Düzenleyen, Institute for International Research (IIR) 16 Mayıs 2012 -

  BİLGE M. E., “Müdürlerin Sorumluluğu” Anonim ve Limited Ortaklık Ortak ve Yöneticilerinin Sorumluluğu Sempozyumu Düzenleyen, Institute for International Research (IIR) 16 Mayıs 2012 – İstanbul

  BİLGE M. E., “Yeni Çek Kanunu ve Uygulamaları” Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 14 Mayıs 2012 – Antalya.

  BİLGE M. E., “İşletme Sırlarının Korunması” Teoriden Pratiğe Fikri ve Sınai Haklar Paneli, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Barosu 06.01.2009 – Çankırı.

  BİLGE M. E., “Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketler” Türk Ticaret Kanunu Semineri, Kırıkkale Barosu, 05.05.2012 – Kırkkale.

  BİLGE M. E., “Anonim Ortaklık Genel Kurullarında İnternet Kullanımı” İnternet, Fikri Haklar ve Özel Hukuk Alanında Karşılaşılan Sorunlar, 80/09 Haziran 2002 – İstanbul.

 • Dersler

  Ticari İşletme Hukuku (Lisans)

  Şirketler Hukuku (Lisans)

  Kıymetli Evrak Hukuku (Lisans)

  Sigorta Hukuku (Lisans)

  Banka Hukuku (Lisans)

  Sermaye Piyasası Hukuku (Lisans)

  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Lisans)

  Kooperatif Hukuku (Yüksek Lisans)

  Banka Hukuku (Yüksek Lisans)

  Fikri Hakların Korunması (Yüksek Lisans)

  Çek Hukuku (Yüksek Lisans)

  Bağımsız Denetim (Yüksek Lisans)