1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: mehmet.barca@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 44 09

 • Profesör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2015 - Devam ediyor.

  Profesör, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2011 - 2015.

  Profesör, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008.

  Doçent, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003.

  Yrd.Doç., Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001.

  Doktora, Leicester Üniversitesi, School of Management, 2001.

  Y. Lisans, Leicester Üniversitesi, School of Management, 1995.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1990.

 • Araştırma Alanları

  Stratejik Yönetim (Stratejik Planlama, Rekabet Stratejileri, Yenilik Stratejileri)

  Liderlik

  Bilgi Yönetimi

  Değişim Yönetimi

 • SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

  Özcan, K. ve Barca, M., Yönetim Düşüncesinin Evrim Dinamiği, TODAİ, Haziran Sayısı, Cilt 42, Sayı 1, 1-31, 2010.

  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler

  Köseoğlu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, “Türk Yöneticiler Bilgi Yönetiminden Ne Anlıyor?”, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, International Electronical Journal, V(I), 163-175, 2010.

  Barca, M. ve Esen, Ş., İktisat Okullarının Giriş Engellerine Yaklaşımı ve Hukuki Sonuçları, New World Science Academy, Cilt 5, No. 3, 303-319, 2010.

  Koseoglu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, “A Study On The Causes Of Strategies Failing To Success”, Journal of Global Strategic Management, 3(2), 06, 77-91, 2009.

  Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  Barca, M., Hızıroğlu, M., “2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt: 4, sayı: 1, sh. 113–148, 2009.

  Gürpınar, K. ve Barca, M., “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, Ekim 2007.

  Bulu, M., Eraslan, H. ve Barca, M., “Türk Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Araştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. IX, Sayı. 1, sh. 311-334, 2007.

  Barca, M. ve Balcı, A. “Kamu Yönetimine Nasıl Stratejik Yaklaşılabilir?”, TODAİ, Haziran Sayısı, cilt 39, sayı 2, 29–50, 2006.

  Barca, M., “Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt 5, sayı 1, 7-38, 2005.

  Barca, M. “Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi ve Düşündürdükleri”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ISNN: 1306-7885, 229-233, 2006.

  Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan makaleler:

  Barca, M., Stratejik Düşüncenin Gelişimi, ASO Medya, sh. 34-52, 2009.

  Barca, M. ve Baştürk, F., “Modernizme Karşı Postmodernizm: Bilgikuramsal Bir Araştırma”, Felsefe Yazın, sh. 15-23, Yıl.3, Sayı 10, Temmuz/Ağustos 2007.

  Barca, M. ve Döven, M.S., Şehir Rekabeti İçin Cevaplanması Gereken Temel Sorular, Yerel Siyaset, Yıl. 2, Sayı 22, sh. 55-59, Ekim 2007.

  Yurtdışında yayımlanan kitaplar:

  Barca, M., Economic Foundations of Strategic Management, Ashgate Publishing, London, ISBN 0 7546 3001 3, 2003.

  Yurtiçinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitaplar:

  Barca, M., ve Özcan, K., Sanayiden Bilgiye Toplum Ekonomi ve İşletmeler, Siyasal Kitabevi, ISBN: 978-605-5782-05-4. 2009.

  Varçın, R., Barca, M. Ve Ersoy-Kart., Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi Araştırma Raporu (Çukurova Bölgesi), Ankara: Eduser, ISBN: 978-975-6776-10, 2008.

  Barca, M. ve diğ., Uluslararası Pazarlarda Türk Gıda Sektörünün Rekabet Gücü ve İhracatta Aranan Kriterler Karşılaşılan Engeller, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, Yayın No: 2006-24, ISBN: 9944-60-068-7, 2007.

  Yıldırım, E., Barca, M. ve diğ., 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitapçığı, Değişim Yayınları, 2005.

  Barca, M. (Editör), Stratejik Yönetim, Çeviri, J.A. Pearce ve R.B. Robinson: Strategic Management, Nobel Yayınları, ISBN: 978-605-133-824-8, 2015.

  Yurtdışında yayımlanan kitap bölümler:

  Barca, M., “Turkish SMEs at A Cross-Roads: Change As an Obligation or Option?”, In SME in The Black Sea Economic Region -Reality and Vision-, Konrad-Adenauer-Stiftung Yayınları, Ankara, ISBN: 975-7968-62-5, Sh. 145-166, 2006.

  Barca, M. ve Katharina König (2003) “Israel”, İçinde Handbuch der Auslander – und Zuwanderungspolitik: Von Afganistan bis Zypern, Edited by: Wolfgang Gieler, Müster: Lit Verlag.

  Yurtiçinde yayımlanan kitap bölümler:

  Torlak, Ö. ve Barca, M., Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünme, İçinde Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım (Ö. Torlak ve R. Altunışık), İstanbul: Beta Yayınları, ISBN 978 605 377 011 4, sh. 3-21, 2009.

  Barca, M. ve Nohutçu, A., Strateji Geliştirmede Yöntem Sorunu, İçinde Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (A. Balcı, A. Nohutçu, N.K. Öztürk ve B. Coşkun), Ankara: Seçkin, ISBN 975 02 0824, sh. 337-362, 2008.

  Geyik, M. ve Barca, M., Bilgi Üretimi ve Etkin Bilgi Üretimi Sağlayacak Örgütsel Tasarımların İpuçları, İçinde Bilgi... (H. Odabaş ve H. Anameriç), Referans Yayıncılık, Ankara, ISBN: 975-00375-6-1, sh. 55-80, 2006.

  Barca, M., “Yeni Ekonomide Bilgi Yönetimi”, içinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (ed.) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul, Beta, 2002, 65-83.

  Barca, M., “Stratejik Yönetim Yaklaşımları: Rekabet Avantajı Yaratmada Sinerjik Etki” içinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (ed.) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul, Beta, 2002, 25-43

  Barca, M., “Stratejik Açı: Stratejik Düşünme Düzeyi, Tarzı Ve Gerekliliği”, içinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (ed.) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul, Beta, 2002, 7-24.

  Barca, M., “An Expected New Trend in The Third Millenium: The Unity of Science”, İçinde Millenyum Armağanı (Özel Sayı), University of Sakarya, Turkey, 2001, 34-48.

 • Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan, programda yer alan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler:

  Barca, M., Özcan, K., Kandemir, T. ve Eleren, A., Analysis of Organizations in Turkey to the Criteria of Knowledge Economy: A Comparative Study, First International Conference on Management and Economics, ICME, Epoka University, Tirana, Vol. 3, pp. 86-93, March 28-29, 2008.

  Barca, M., Köseoğlu, M.A. ve Karayormuk, K., To What Extent is Competitive Intelligence Received at Strategic or Tactical Levels by Large Companies?: Evidence From Turkey, Fourth International Strategic Management Conference, Sarajevo, pp. 57-66, 19-21 June 2008.

  Barca, M., Dil, E., Hızıroğlu, M. and Zengin, H., A Critique of Analytical Thinking, Approaches , and Tools in the Field of Strategic Management, Fourth International Strategic Management Conference, Sarajevo, pp. 629-636, 19-21 June 2008.

  Barca, M., Zengin, H. and Hızıroğlu, M., The Evolution of Strategic Execution: Past, Present, and Future: Lessons for Managers, Fourth International Strategic Management Conference, Sarajevo, pp. 617-628, 19-21 June 2008.

  Barca, M. Özcan, K., Bilgi Toplumunun Karakteristikleri Üzerine Bir Araştırma, International 6th Knowledge Economy and Management Congress, İstanbul, December 2007.

  Barca, M. Özcan, K., “Türkiye’nin Bilgi Ekonomisiyle Kesişme Noktalari: Mikro Ve Makro Bakış”, International 6th Knowledge Economy And Management Congress, Istanbul, December 2007.

  Barca, M., Karayormuk, K. ve Köseoğlu M.A., Üst Düzey Yöneticiler Arasında Stratejik Düşünme Düzeyleri Bakımından Ne Ölçüde Farklar Görülmektedir?, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, sh. 288-300, 3-5 Kasım, Kocaeli, 2006.

  Barca, M., Coşkun, R. and Altunışık, R., “Explaining Performance of Turkish Cities in Attracting Small Business: A Tale of Five Cities”, Small Business And Entrepreneurship Development Conference, Notthingham, 15-16 April, 2002.

  Barca, M., “Can Agile Management Be Considered As A Strategic Management Weapon”, ICRM-2002 2nd International Conference On Responsive Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 26-28 June 2002.

  Barca, M., Zengin, H. and Mert, M., “The Conversion of Agile Customer Behaviours into Value: CRM”, ICRM-2002 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 26-28 June 2002.

  Barca, M., “From Industrial Revolution To Knowledge Revolution: How To Explain Economic Transformation and Change”, 2001 International Conferance of The Global Business and Technology Association, Istanbul, Turkey, June 11-15-2001, 54-60.

  Barca, M., “Do Economic Theories of The Firm and of The Market Substantiate Strategic Phenomena?: A Proposal For How To Unify Science”, Discussion Paper, University of Leicester, UK, February 2001

  Barca, M., “Strategic Management As A Research Programme: A Reformulation of Theories of Strategic Management To Identify Its Hard Core Assumptions Governing All Strategic Theorising And Research”, Discussion Paper, University of Leicester, UK, February 2001

  Ulusal kongre, sempozyum, panel çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler:

  Barca, M., 2009, Stratejik Yönetim Alanındaki Çalışmaların Yeniden Sınıflandırılması, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, 21-23 Mayıs 2009, sh. 854-857.

  Köseoğlu, M.A., Barca, M. ve Karayormuk, K., 2009, Strateji Yayılım Düzeyine Göre Şirket Performansları Farklılık Gösterir mi? Tekstil Firmaları Üzerine Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, 21-23 Mayıs 2009, sh. 628-637.

  Barca, M. ve Dirlik, S., 2009, Türkiye Sanayi İşletmeleri Elitlerinin Strateji Geliştirme Yetkinliklerinin İşletme Stratejisi Türüne ve İşletme Performansına Etkisi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, 21-23 Mayıs 2009, sh. 645-653.

  Barca, M., Köseoğlu, M.A., Karayormuk, K., Strateji Nasıl Geliştirilmelidir: Akademisyen ve Uygulayıcılar Arasında Görüş Farkı Var mı?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sh. 69-76, Antalya, 16-18 Mayıs 2008.

  Barca, M., Dil, E., Stratejik Düşünce Yapılarının Yapı Söküme Uğratılması: Yapıların Varsayım Setleri Ne Derece Farklı?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sh. 563-567, Antalya, 16-18 Mayıs 2008.

  Barca, M., Geyik, M., Stratejik Planlama Çalışmaları Kamu İdarelerinde Benzeşmeye Yol Açıyor mu?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sh. 233-242, Antalya, 16-18 Mayıs 2008.

  Barca, M., Stratejik Yönetim Alanında Bilimsel İlerlemenin İzini Sürmek, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , sh. 19-23, 25-27 Mayıs 2007.

  Geyik, M. ve Barca, M., Sun Tzu’ya Karşılık Von Clausewitz: Strateji Anlayışımıza Hangisi Yön Veriyor?, 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, , sh. 660-673, 25-27 mayıs 2007.

  Barca, M., “Yöneticiniz Ne Düzeyde Stratejist?”, 14. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, sh. 445-450, 25-27 mayıs 2006

  Barca, M. ve Taş, A., “Oyun Teorisi Stratejik Olguları Ne Ölçüde Açıklayabilir?”, 14. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, sh. 283-289, 25-27 mayıs 2006.

  Barca, M. ve Özcan, K., “Yönetim Düşüncesinin Evriminde Belirleyici Rolü Düşüncedeki İlerlemeler mi, Maddi Koşullardaki Değişmeler mi Sağlamaktadır?”, 13. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 27-29 Mayıs 2005.

  Barca, M. ve Baştürk, F., “Modernizmin Çıkmazındaki Örgütlere Postmodernizmin Yanıtları”, 12. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Bursa 27-29 Mayıs 2004

  Barca, M. ve Coşkun Y. S., “Rekabet Hukuku Ve Rekabet Avantajının Çatışma Noktaları”, 12. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Bursa 27-29 Mayıs 2004

  Barca, M. ve Geyik, M., “Etkin Bilgi Üretimi İçin Örgütler Nasıl Tasarlanmalıdır?, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 17-18, Eskişehir, 409-418. 25-26 Kasım 2004

  Barca, M., “Bilimsel Bilginin Yöntem Temelleri: Stratejik Yönetim Bilgisi Ne Ölçüde Bilimsel?”, 11. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Afyon, 22-24 Mayıs 2003.

  Barca, M. ve Geyik, M., “Bilişim Teknolojileri Rekabet Kurallarını Değiştirdi mi?”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 17-18, Derbent-Kocaeli, 203-214. Mayıs 2003

  Barca, M., “Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Hereke-Kocaeli, 517-527. 10-11 Mayıs 2002

  Barca, M., Zengin, H. ve Turan, H., “Stratejik Netlik Başarıya, Stratejik Belirsizlik Başarısızlığa Neden Olur: İspatlayabilir misin?”, 10. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Antalya, 24-26 Mayıs 2002

  Barca, M., “Strateji Bir Yönetim Disiplini Olarak Görülebilir Mi?”, 9. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2001, Silivri İstanbul, 449-508.

 • Dersler

  DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜT GELİŞTİRME (Yüksek Lisans)

  STRATEJİK YÖNETİM (Yüksek Lisans)

  STRATEJİK DÜŞÜNME VE PLANLAMA (Yüksek Lisans)

  KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM (Yüksek Lisans)

  YÖNETİCİLİK BECERİLERİ (Yüksek Lisans)

  CASES IN STRATEGIC MANAGEMENT (Yüksek Lisans)

  STRATEGIC MANAGEMENT (Yüksek Lisans)

  STRATEGIC MANAGEMENT CASE ANALYSIS (Doktora)

  STRATEGIC THINKING AND RESEARCHES (Doktora)

  PHILOSOPHY OF MANAGEMENT (Doktora)