1 asbü-background-image

Translations:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: mahmut.yavasi@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 77

 • Doktora, Centre for Business Law and Practice, Law Faculty, Leeds University, İngiltere, 1999.

  Yüksek Lisans, Commercial Law, The Sochool of Law, University of Hertfordshire, İngiltere, 1995.

  Lisans, İşletme, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1990.

 • Araştırma Alanları

  Haksız Rekabet

  Rekabet Yasağı

  Şirketler Hukuku

  İflasın Ertelenmesi

  Sigorta Hukuku

  Rekabet Hukuku

  Sözleşme Hukuku

  Avrupa Birliği Hukuku

 • Eserler

  KİTAPLAR

  Yavaşi, M., An Introduction to Turkish Business Law, Dora Yayınevi, Bursa: 2015.

  Yavaşi, M., An Introduction to Turkish Law for Non-Law Students, Dora Yayınevi, Bursa: 2015.

  Yavaşi, M., Avrupa Birliği Sigorta Hukuku: Orion Yayınevi, Ankara: 2007.

  KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

  Yavaşi, M., ve Özdamar, M., Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat, Anadolu Üniversitesi, Basım Aşamasında.

  Yavaşi, M., ve Göktepe, H., Tüketici Hukuku, Anadolu Üniversitesi, 2012.

  Uluslararası Makaleler

  Yavaşi, M., ve Akın, A., AB Çalışma Yaşamındaki İnsan Haklarına İlişkin Düzenlemelerin ve Uygulamaların “İnsan Kaynakları” Boyutunda İncelenmesi, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 17, ss. 114- 135, 2009.

  Yavaşi, M., A Socio-Legal and Economic Introduction to Corporate Governance Problems in the EU, 2001, 22 The Company Lawyer, No. 6, ss. 162-170.

  Yavaşi, M., Shareholding and Board Structures of German and U.K. Companies, 2001, 22 The Company Lawyer, No. 2, ss. 47- 52.

  Yavaşi, M., Unlimited Companies in Turkish Company Law, 2000, 21 The Company Lawyer, No. 7, ss. 225-228.

  Yavaşi, M., Limited Liability Companies in Turkish Company Law, International Company and Commercial Law Review, 1997, Vol. 8, No. 11, ss. 396-402.

  Ulusal Makaleler

  Yavaşi, M., Borçlarından Dolayı Mahkeme İdaresi Altında Bulunmak ve İflasın Ertelenmesi Kararı, 225-228.

  Yavaşi, M.,, Borç Nedeni ile Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, 2015, Yaklaşım Dergisi, Sayı 267, ss.222-226.

  Bozgeyik, H. ve Yavaşi M., Karşılaştırmalı Hukuk ve Uygulamada Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 2014, S.100, s.299-311.

  Aslanoğlu, S., Yavaşi M., Özalp A., İflasın Ertelenmesinde Kamu Alacaklılarına Sağlanan İmtiyaz, 2014, Yaklaşım Dergisi, Sayı 253.

  Yavaşi, M., Avrupa Birliği Sigorta ve Reasürans Sektörlerinin Ekonomik Boyutu, Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2007, Sayı 3, ss. 113-128.

  Yavaşi, M., Elimination of Religious Discrimination at Workplace in the EU with Particular Reference to the UK, 2007, Review of International Law & Politics, 2007, Vol. 3, No. 10, pp. 115-128.

  Yavaşi, M., Avrupa Birliği Çalışma Yaşamında İnsan Hakları: Adil Yargılanma Hakkı, 2005, CMİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss. 23-33.

  Yavaşi, M., Çalışma Yaşamında İnsan Hakları: Kölelik, Kulluk ve Zorla Çalıştırma Yasağı, 2005, TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss. 23-33.

  Yavaşi, M., Türk Uyruklu İşgörenlerin Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşımı, 2004, Çimento İşveren Dergisi, Sayı 4, Cilt 18, ss. 26-34.

  Yavaşi, M., Avrupa Birliğinde İşgörenlerin Serbest Dolaşımı ve Türk Tabiiyetindekiler¸ 2004, TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 18, Sayı 6, ss. 1-47.

  Yavaşi, M., Büyük Şirketlerde Paydaşlığın Verdiği Hakların Kullanılamamasının Yarattığı Sorunlar ve Alternatif Bir Model, 2003, TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 18, Sayı 2-3, ss. 36-59

  Yavaşi, M., Avrupa Birliğinde Cinsiyet Ayırımcılığının Engellenmesi, 2002/2003, TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 17-18, Sayı 6-1, ss. 59-108.

  Yavaşi, M., Avrupa’da Ekonomik Birleşme Çabaları: Viyana Kuşatmasından Avrupa Birliği’ne, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt 3, Sayı 1, ss. 121-146.

  Yavaşi, M., The Competition Act 1994 of Turkey: A Descriptive Analysis With Reference To The Competition Rules of The EU, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 2001, Cilt 2, Sayı 1, ss. 195-205.

  Yavaşi, M., Employee Participation in the USA: A Legal and Managerial Consideration, 2002, 5 Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Sayı. 4, ss. 91-96.

  Yavaşi, M., AB Hukukunun Ulusal Hukuk Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Türkiye, 2009, KÖK Araştırmalar, 79-85

  Yavaşi, M., Rekabet Hukuku Açısından Avrupa Birliği Sigorta Pazarındaki Blok Muafiyet, 2004, Reasürör, Sayı 53, ss. 6-31.

  Yavaşi, M., The Rights of Turkish Workers Within the EU, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye Dergisi, 1997, sayı 27, ss. 81-85.

  Yavaşi, M., Avrupa Birliği Tek Sigorta Pazarı ve Hukuku, 2000, 38 Reasürör, ss. 5-11.

  Yavaşi, M., The Single Member Private Limited Companies: Its possible implementation in Turkey, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye Dergisi, 1996, Sayı 25-26, ss. 76-79.

  Yavaşi, M., Tüketicilerin Korunması Üzerine Bir Değerlendirme, 1998, MPM Anahtar Dergisi, sayı 109.

  Yavaşi, M., Kapitalizm Demokratikleştirilebilir mi?, Verimlilik Dergisi, 1998/4.

  Gazete Yazıları

  Yavaşi, M., Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı ve Türkiye, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001, Cilt 1, Sayı 4, ss. 25-52.16.08.2007, AB tarımsal ürünlerinin garanti markaları, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 06.09.2007, AB vatandaşları Türkiye'nin üyeliğine ne diyor?, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 27.09.2007, Kuraklığın yol açtığı zarar tazmin edebilecek mi, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 08.11.2007, AB tarım hibeleri, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 20.12.2007, Katılım öncesi tarımsal hibeler, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 17.01.2008, İş dünyasında AB ile bütünleşme için hibe, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 14.02.2008, Avrupa Birliği hibelerine başvurular başladı, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 13.03.2008, Kuraklık ve Avrupa Birliği, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 10.04.2008, Avrupa Birliği tarım sektöründeki fikri mülkiyet haklarının korunması, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 08.05.2008, Avrupa fakirlerine gıda yardımı, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 05.06.2008, AB' de okul sütü, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 28.08.2008, GAP'ın AB üyeliğine etkisi olabilir mi?, Referans Gazetesi

  Yavaşi, M., 25.09.2008, Çiftlikten Çatala: AB'de gıda güvenliği, Referans Gazetesi

  Tercümeler

  Yavaşi, M., Çalışma Yaşamıyla İlgili Başlıca Avrupa Birliği Yönergeleri, 2005, TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, ss. 73-83.

  Yavaşi, M.,, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 13 Ekim 1998 Tarihli Tasarımların Yasal Korunması Hakkındaki 98/71/EC Sayılı Yönergesi, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 1, Sayı 3.

  Yavaşi, M.,, Yolsuzlukla İlgili Ceza Hukuku Sözleşmesi, (Vahit Bıçak’la birlikte), Liberal Düşünce, Yıl 5, Sayı 20, Güz 2000.

  Yavaşi, M.,, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Karar No: 31457/96, New Veglas/Avusturya Kararı, içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, derleyen ve yorumlayan Vahit Bıçak, ss. 453-471, Liberal Düşünce Topluluğu Yayını.

  Yavaşi, M., Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın C24/84 Numaralı, Jozef Maria Antonius Spijkers v Gebroeders Benedik Abattoir CV et Alfred Benedik en Zonen BV kararı, Tühis: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 18, No. 1

  Yavaşi, M., Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın C13/95 Numaralı , Ayse Süzen v Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice Kararı , Tühis: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 18, No. 1.

  Yavaşi, M., Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın C5/00 Numaralı, Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany kararı, 2003, Tühis: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 18, Sayı 2-3, ss. 95-100.

  Yavaşi, M., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin News v Avusturya Kararı içinde Bıçak V., 2002, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, ss. 453-471, Liberte Yayınları.

 • Sunumlar

  Yavaşi, M., Rekabet Yasağı, Haksız Rekabet, Tüketicinin Korunması ve Rekabet Hukuku: Örtüşmeler ve Çatışmalar, Rekabet Kurumunun 19. Kuruluş Yıldönümü Paneli, 25 Mart 2016, Ankara.

  Yavaşi, M., The European Court of Justice as a Human Rights Court?, 3rd International Conference of European Universities, May 3-5, 2007, Kırıkkale, Turkey.

  Yavaşi, M.,Avrupa Birliğinde e-Ticaretin İktisadi ve Hukuki Boyutları, 5th International Knowledge, Economy and Management Congress, November 3-5, 2006, Kocaeli, Türkiye.

  Yavaşi, M.,Employee Participation for a Better Corporate Governance: No More “We” and “Them”, But “Us”, 2nd International Conference on Corporate Governance, 18-19 Ocak 2002, Mumbai, Hindistan.

 • Dersler