1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: ibrahim.aydinli@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 62

 • Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015.

  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010.

  Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

  Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1994.

 • Araştırma Alanları

  İş Hukukunda işyeri ve işletme kavramları

  İşverenin koruma yükümlülüğü

  Alt işveren ve muvazaa sorunu

  İş sağlığı ve güvenliğinde hukuki sorumlulukları

  Başka işyerinden gelen çalışanların hakları ve yükümlülükleri

  İş kolu sorunları

 • Eserler

  Aydınlı İ., "Maden ve İnşaat Sektöründe 167 ve 176 sayılı ILO Sözleşmelerinin Getirdiği Sorumluluk ve Esasları ve 6331 sayılı Kanunla Olan Uyumu”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:1, S:1, 1 Ocak, Karaman 2016.

  Aydınlı, İ., Türk İş Hukukunda Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu, (Doçentlik Takdim Tezi), 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2015.

  Aydınlı, İ., İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk,(Profesörlük Takdim Tezi), Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2015.

  Aydınlı İ., “6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren Kurumunda Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler”, Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Hayatına Başlayışının 20. Yılına Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3-4, Temmuz-Ekim 2014.

  Aydınlı İ., “İş Sözleşmesinde TİS’e Göre İşçi Lehine Düzenlemenin Gerçek Ya Da Görünürdeki Anlamı Üzerine Yargıtay Kararı Değerlendirmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3-4, Temmuz-Ekim 2014.

  Aydınlı, İ., “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenen Alt İşveren Hükümlerinin Deniz Taşıma İşlerinde Uygulanıp Uygulanamayacağına Dair Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, Sa. 4.

  Aydınlı, İ., “İş Kollarında Yeniden Yapılanma ve İşkolları Yönetmeliğinde “Savunma ve Güvenlik” İşkolunun Değerlendirilmesi”, Türk Harb-İş Dergisi, S:245, Ocak-2013.

  Aydınlı, İ., “İşkollarında Yeni Yapılanma ve Doğurduğu Sorunlar”, TİSK İşveren Dergisi, Kasım-Aralık, 2012.

  Aydınlı, İ., “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı’nda ve/veya Kanunu’nda Alt İşveren “…Başka İşyerlerinden Çalışmak Üzere Gelen Çalışanlar…” Kavramının Anlamı Üzerine Genel Değerlendirme”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S:26, Haziran 2012.

  Aydınlı, İ., “Türk Devlet Anlayışının Memur Sendikacılığına Bakışındaki Çekimserliğin Geri Planında Yatan Sosyolojik ve Hukuki Gerekçeler”, Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış”, S:15, Y:5, Ocak, 2012.

  Aydınlı, İ., “İradenin Zayıf Taraf Yararına Yorum İlkesi Işığında İşverenin Feshini Talep Etme İradesi İstifa veya İkale Anlamına Gelir mi?”, Prof. Dr Sarper Süzek’e Armağan, I, İstanbul, 2011.

  Aydınlı, İ., “İşverenin Koruma Yükümlülüğünün Sınırına İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi”, İş Dünyası ve Hukuk, Prof.Dr.Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2011.

  Aydınlı, İ., “ Yargıtay’ın İl Özel İdarelerine İlişkin Verdiği “ Parçalı İşkolu” Tespiti ve Uygulanmasına İlişkin Bozma Kararlarının Kamu Kurumlarında Meydana Getirdiği ve/veya Getireceği Vahim Sonuçların Düşündürdükleri”, SİCİL, İş Hukuku Dergisi, S:23, Eylül 2011.

  Aydınlı, İ., “Sendikalarda Yönetici Ücretlerinin Hakkaniyet Açısından Üst Sınırı Var mıdır? Yargıtay’ın Konuya İlişkin İlke Kararının Değerlendirilmesi”, Çimento İşveren Dergisi, C.25, S:3, Mayıs,2011.

  Aydınlı, İ., “Terör Mağdurlarının Sosyal Güvenliği ve 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Konuya İlişkin Değişiklikler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan C:II, İstanbul-2010.

  Aydınlı, İ., “Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi- İşveren İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, C:16 S: 2008/1.

  Aydınlı, İ., “İş Kazasının Görevli Mahkemenin Belirlenmesindeki Etkisi ve Kalp Krizinin İş Kazası Niteliğine İlişkin Karar İncelemesi”, Çimento İşveren Dergisi, C:20, S:5, Eylül-2006.

  Aydınlı, İ., “Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının İdari Yapısı Gerçekten Özerk mi?” Tes-İş Dergisi, S:2006-1, Şubat 2006.

  Aydınlı, İ., “ Tacir Olan İşverenler ve Koruma Yükümlülüklerinin Hukuki Niteliği”, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, 2005.

  Aydınlı, İ., “ İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ve Borçlar Kanunu Tasarısının Konuyla İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi”, TÜHİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C:19, Kasım 2005.

  Aydınlı, İ., “ İşverenin İşyerinde “Çalışan” İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, Çimento İşveren Dergisi, C:19,S:4, 2005.

  Aydınlı, İ., “ İşverenin Edimden Bağımsız Olan Koruma Yükümlülüğüne, Normun Koruma Amacı (Hukuka Aykırılık Bağı) Bakımından Bir Yaklaşım”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C:8, S:1, 2005.

  Aydınlı, İ., İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları(Doktora Tezi, Aynen Basım), Seçkin Yayıncılık, Mayıs-2004, Ankara.

  Aydınlı, İ., “Dünden Bugüne Gelişen Türk Çalışma Hayatında Kamu Görevlilerinin Durumu (Kronik mevzuat açısından Değerlendirilmesi)” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, Ankara-2003.

  Aydınlı, İ., “ İstihdam Edenin Sorumluluğu (BK.m.55)”, Kamil TURAN’a Armağan, C:7, S:2, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Temmuz-2003.

  Aydınlı, İ., “Olağanüstü Durumlar Karşısında Çalışma Hayatına İlişkin Hukuki Düzenlemeler” Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, 2002 Yıllığı.

  Aydınlı, İ., “Doç Dr. İlhan Cevdet Günay’ın İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi İsimli Eserinin Değerlendirilmesi”, Tes-İş Dergisi, Ocak-2001.

  Aydınlı, İ., “Çalışma Hayatında Reform Düzenleme Aldatmacası”, Demiryol-İş Dergisi Nisan, Mayıs, Haziran, S:3, 2000.

  Aydınlı, İ., “Üst Kuruluş İşletmelerinde İşyeri ve İşletme Kavramları Bakımından İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdeliğinin Kaldırılması Teorisinin Görünümü”, Çimento İşveren Dergisi, C:13,S:4, Temmuz-1999.

  Aydınlı, İ., “Çalışma Hayatında Geçici İşçilik ve İş Hukuku Düzenlemeleri Karşısındaki Durumu”, TÜHİS, Şubat- Mayıs, 1999 sayı 3-4. S, 45-56.

  Aydınlı, İ., “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Muhtevası ve Önemi”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C:4, S:4,Ocak-1999.

  Aydınlı, İ., “İş Hukukunda Butlana (geçersizliğe) İlişkin Karar İncelemesi”, Çimento İşveren Dergisi, C:12, S:2, Mart-1998, s,18-26. (Aynı yazı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan s.315-324'te yayınlanmıştır.)

  Aydınlı, İ., “Toplu İş Sözleşmelerinin Uyarlanmasına (Emprevizyon) İlişkin Karar İncelemesi”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi,Y:2, S.14, Ocak-1997 s, 16-22.

  Aydınlı, İ., “İşçi Hakları Üzerinde İbra Kurumunun Etkisi”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:11, Y:1995, S:1-2 s,79-98.

 • Sunumlar

  Aydınlı, İ., “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumlulukları”, İş Güvenliği Profesyonellerinin, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin, Asıl İşverenlerin, İşçileri ve Kamu İşverenlerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumlulukları Ana Oturumu, VIII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Haliç Kongre Merkezi, 8-11 Mayıs, 2016, İstanbul

  Aydınlı, İ., “Türkiye’de İş Kazalarının Sebepleri ve İş Güvenliği Kültürü”, Türkiye İnsan Hakları Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, Ankara 23 Ekim 2014.

  Aydınlı, İ., “İşçilerin Hakları ve Sorumlulukları-Maden Sektöründe Teori ve Uygulama ve İşçi Temsilcileri”, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Üç Taraflı Toplantı, ILO-Ankara 16-17 Ekim 2014.

  Aydınlı,İ., “Türkiye ile Zirveye Katılımcı Ülkeler Arasındaki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Sağlanan Öğrenci ve Yabancı İstihdamında Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözümleri”, Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, Eskişehir 11-13 Mayıs 2014.

  Aydınlı, İ, “ 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin Sorumluluğu ve Hukuki Niteliği”, Taşeronlaşma Ve Çalışan Güvenliği, 3. Oturum, VII. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Konferansı Haliç Kongre Merkezi, 5-7 Mayıs, 2014, İstanbul

  Aydınlı, İ., “TSK ve MSB’de Sendikalı Olmak”, SAV-DESSEN 8 mart 2014, Konya Ticaret Odası

  Aydınlı,İ., “Türk Hukukunda Değişiklik Feshi”, Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 19-20 Eylül 2013 Kayseri

  Aydınlı,İ., "Alt İşveren İşçilerinin Toplu Sözleşmeden Yararlanma Hakları”, Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 7 Haziran Cuma, 2013 İstanbul.

  Aydınlı, İ., “Tarımda İş Kazaları ve İş Güvenliğinin Önemi”, 26. İş sağlığı ve Güvenliği Haftası, Hılton Garden İnn Otel, 4,5 Mayıs, Şanlıurfa-2012.

  Aydınlı, İ., “Anayasa Değişikliğinin Memur Sendikacılığına Etkisi”, Anayasa Değişikliğinin Örgütlenme ve Toplu İş İlişkilerine Etkisi, ÇASGEM Konferans Salonu, 10 Aralık, 2010-Cuma Ankara.

  Aydınlı, İ., “Yeni Anayasa Değişiklikleri Kamu Görevlileri Açısından Toplu Görüşmeden Toplu Sözleşmeye Geçiş Anlamı Taşıyor mu?” Yerel Yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmelerinden Kamu Görevlilerinde Toplu Sözleşmeye Geçiş, Memur-Sen, 24 Haziran-2010 Ankara.

  Aydınlı, İ., “ İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İşten Kaçınma Hakkı”, Sağlık İş Hukuku ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı 3. Oturum, İş Sağlığı ve Güvenliği Kısırlaştırma (sterilizasyon), Hadımlaştırma (kastrasyon), Tıbbi Kayıtlar, Sağlık Meslek Mensubları (Hemşire- Ebe)- Sağlık İş Hukuku, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 mayıs 2010.

  Aydınlı, İ., “A tipik Çalışma İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu II, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 Nisan 2010- Ankara.

 • Dersler

  İş Hukuku

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

  Üçlü İş İlişkileri

  İşverenin Koruma Yükümlülüğü

  Hukukun Temel Kavramları