1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: erdal.yerdelen@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 94

 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

  Yüksek Lisans, KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1994.

 • Araştırma Alanları

  Ceza Hukuku

  Ceza Muhakemesi Hukuku

  Yaptırım ve İnfaz Hukuku

  Tıp Hukuku

  Uluslararası Ceza Hukuku

  Kriminoloji

 • Eserler

  KİTAPLAR

  YERDELEN E., Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Ankara, 2006.

  YERDELEN E., Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Ankara, 2010.

  YERDELEN E., Cezanın Belirlenmesi, Ankara, 2013.

  YERDELEN E., Ceza Muhakemesinde Hükümde Gerekçe, Akara, 2015.

  YERDELEN E., Ceza Hukuk Genel Kısım II (Bernd Heinrich) Kitap Bölümü Çevirisi (Fahrlaesigkeit – Taksir –İlhan Bulut ile- ve Irrtum – Hata Kısımları – Atacan Bozyel ile – Kitap Bölümü), Adalet Yayınları, Ekim 2015 Ankara, s.69-171.

  MAKALELER

  YERDELEN E., AİHS m 5 Özgürlük ve Güvenlik Hakkı AİHM İçtihatları ve Hukukumuzdaki Durum Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi Bilgi Bankası.

  YERDELEN E., 5237 sayılı TCK’nda Güvenlik Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi Bilgi Bankası.

  YERDELEN E., 5271 sayılı CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi Bilgi Bankası.

  YERDELEN E., Memur Disiplin Hukukunda İdari Başvurular (6111 sayılı Kanunla) Güncel Hukuk Dergisi Temmuz 2011.

  YERDELEN E., Çifte Değerlendirme Yasağı (Doppelverwertungsverbot) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ekim 2012.

  YERDELEN E., Hukuki Açıdan Sünnet (Beschneidung), Tıp Hukuku Dergisi, Mart 2013.

  YERDELEN E., Sünneti Kasten Yaralama Suçu Olarak Kabul Eden Köln Eyalet Mahkemesi Kararı ve Alman Kanun Koyucunun Karara Tepkisi, Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, Nisan 2013.

  YERDELEN E., Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (Blankettfaelschung), Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2013.

  YERDELEN E., Das Deutsche Gendiognastikgesetz, Prof. Dr. Henning ROSENAU Çevr. Erdal YERDELEN, Tıp Hukuku Dergisi, C: 2, S: 4, Y: 2013.

  YERDELEN E., Mütemadi Suç, Adalet Akademisi Dergisi, 18. Sayı Temmuz 2014, s.113-151.

  YERDELEN E., Ceza Hukukunda Yorum Hatası (Subsumtionsirrtum), Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2014.

  YERDELEN E., Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük, (Arş. Gör. Yavuz Selim DEĞERLİ ile birlikte) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt 9, Sayı 119-120, Temmuz-Ağustos 2014.

  YERDELEN E., İrtikap Suçu (6352 sayılı Kanun Sonrası), Doğan Soyaslan’a Armağan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2014.

  YERDELEN E., Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultay Yayını, Ekim 2014.

  YERDELEN E., Karar İncelemesi - Garantörsel İhmali Suç-CGK Kararı, (Prof. Dr. Mustafa AVCI ile birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Yayında)

  YERDELEN E., Klonlamanın Ceza Hukukundaki Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63. Sayı, Eylül 2014.

  YERDELEN E., İnternette Çocuk Pornografisi Alman Federal Mahkeme Kararı, Hukuk Köprüsü (Rechtsbrücke) Dergisi S : 7, Y : 2015.

  YERDELEN E., İnsan İçin Küçük Parça, İnsanlık İçin Büyük Tartışma, (Çeviri), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Yayında)

  YERDELEN E., “CGK Kararı İncelemesi: Garantörsel İhmali Suçta İhmali ve İcrai Davranış Ayrımı” (Prof. Dr. Mustafa Avcı ile birlikte), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:19, S:1, Ocak 2015, s.163-190.

  YERDELEN E., Zulaessigkeit leistungsabhaengiger Frauenförderquoten – Rechtsprechung (Çeviri) Rechtsbrücke – Hukuk Köprüsü Dergisi, 10. Sayı, s.255-29.

  YERDELEN E., Ein kleiner Schnitt für einen Menschen, aber ein grosses Thema für die Menschheit (Çeviri Atacan Bozyel ile birlikte), Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi, 10. Sayı, s.93-128.

  YERDELEN E., Tutuklu ve Hükümlülerin Mazeret İzinleri (Dr. Öğrencisi Ali Murat ile birlikte) Prof. Dr. M. Emin Artuk’a Armağan Marmara Hukuk Dergisi, (Ekim 2016 itibariyle Yayında).

 • Sunumlar

  YERDELEN E., CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri, Mart- Nisan 2005 Batman.

  YERDELEN E., TCK’da Güvenlik Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri, Mart-Nisan 2005 Batman.

  YERDELEN E., Etkili Soruşturma Teknikleri, Adli Kolluğun Eğitimi Seminerleri, 2010, 2011, 2012 Nevşehir.

  YERDELEN E., İntihara Yardım ve Teşvik Suçu, Ergen İntiharlarını Önleme Çalıştayı, AB Bakanlığı-Ankara Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi, 21-23 Mart 2012, Nevşehir.

  YERDELEN E., Tıp Hukukuna Giriş ve Hekimin Cezai Sorumluluğu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 13 Mart 2013.

  YERDELEN E., Tıp Hukukunun Temel Prensipleri ve Aydınlatılmış Onam, Hukuk Penceresinden Hasta Hekim İlişkileri Konferansı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Mart 2013.

  YERDELEN E., Cumhuriyet Savcısının Rolü ve Adli Arama, Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Soruşturma Usulleri Konferansı,13 Haziran 2013, Balıkesir.

  YERDELEN E., Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara Barosu, 1-2 Kasım 2013 Ankara.

  YERDELEN E., Hekimin İrtikap Suçu, Sağlık Hukuku Kongresi, Adli Bilimciler Derneği, 3-4 Mayıs 2014 Marmaris.

  YERDELEN E., Ceza Muhakemesinde Soruşturma ve Kovuşturma Konya Barosu Tarafından Düzenlenen CMK Semineri (Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte) 14.6.2014 Konya.

  YERDELEN E., İrtikap Suçu (TCK m. 250) Türk – Alman Ceza Hukuku Sempozyumu 12 Aralık 2014 Özyeğin Ün. İstanbul.

  YERDELEN E., “Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi” (Bildiri), 2. Uluslararası Ceza Hukuku Reformları Kongresi 30 Mayıs – 6 Haziran 2015 İstanbul, Editör: Prof. Dr. Adem Sözüer, s.261-302.

  YERDELEN E., “Ceza Muhakemesinde Uzlaşma”, Ankara Barosu, 16 Haziran 2015 Ankara (Davetli Konuşmacı)

  YERDELEN E., Taeter – Opfer Ausgleich im türkischen Strafverfahrensrecht, Almanya-Japonya- Türkiye-Polonya Ceza Hukuku Günleri (Eylül 2015 – Polonya – Rseszow – Krakow) (Ekim 2016 itibariyle Yayında).

  YERDELEN E., İrtikap Suçu, Ekonomik Suçlar (Kamusal Alanda Yolsuzluk ve Kara Para Aklanması Suçları), Editör Prof. Dr. Yener Ünver, Eylül 2015, s.103-14.

  YERDELEN E., Hastanın Kusurunun Hekimin Sorumluluğuna Etkisi, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı) 3-4 Eylül 2015 Bodrum, Editörler Prof. Dr. Hakan Hakeri, Av. Cahid Doğan, Temmuz 2016, s. 93-108.

  YERDELEN E., Hastanın Kusurunun Hekim Sorumluluğuna Etkisi (Müterafik Kusur) Adalet Akademisi “Tıp Hukuku Sempozyumu”, Şubat 2015, Mersin.

  YERDELEN E., Überwachung mit techischen Mitteln, Uluslararası Ceza Hukuku ve Modern Teknoloji Sempozyumu, Georg – August Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göttinge/Almanya.

 • Dersler