0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: aydin.basbug@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 91

 • Doktora, Özel Hukuk, Ankara Üniversitesi, 1999.

  Y. Lisans, Özel Hukuk, Ankara üniversitesi, 1991.

  Lisans, Hukuk, Ankara Üniversitesi, 1988.

 • Araştırma Alanları

 • Eserler

  Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  BAŞBUĞ A., Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücuu, Kamu İş Yayınları, Ankara 1992. (Yüksek Lisans Tezi)

  BAŞBUĞ A., İş Güvencesiz İş Hukuku, Milletlerarası Hukukta İş Güvencesi ve İş Hukukumuza Eleştirel Bir Bakış, 2. Baskı, Ankara 1992. (Adnan Tuğ ile birlikte)

  BAŞBUĞ A., Türk İş Hukukunda Disiplin Cezaları, Ankara 1999. (Doktora Tezi)

  BAŞBUĞ A., İş Hukuku, Alter yayınları, Ankara 2005.

  BAŞBUĞ A., İş Sözleşmesinin Değişen Şartlara Uyarlanması, İstanbul 2007.

  BAŞBUĞ A., İşverenin Yönetim Hakkı ve Çalışma Şartlarında Değişiklik, Ankara 2008.

  BAŞBUĞ A., İş ve Hukuk, Binyıl Yayınları,1. Baskı, Ankara 2011.

  BAŞBUĞ A., İş ve Maneviyat, akitap, Ankara 2012.

  BAŞBUĞ A., Toplu İş İlişkileri ve Hukuk, Şeker-İş, Ankara 2012.

  BAŞBUĞ A., İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Şeker-İş, Ankara 2013.

  BAŞBUĞ A., Sosyal Güvenlik Sisteminde Sosyal Sigortalar, Şeker-İş, Ankara 2013.

  BAŞBUĞ A., İş hukuku,, Binyıl Yayınları, 4.Baskı, Ankara 2016.

  BAŞBUĞ A., Sosyal Devlet 2023, şeker-İş, Ankara 2016.

  BAŞBUĞ A., The Development of the Turkish Labour Movement and its Approach to Turkish-American Relations (with Fetullah Akın), Turkish-U.S. Relations: Perspectives from Ankara (Paperback) (by Ralph H. Salmi, Gonca Bayraktar Durgun), California 2005.

  BAŞBUĞ A., The Turks ın the Mıddle of East and West ın the Process of Westernization and Turkish-American Relations (with Fetullah Akın), Turkish-U.S. Relations: Perspectives from Ankara (Paperback) (by Ralph H. Salmi, Gonca Bayraktar Durgun), California 2005.

  Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  BAŞBUĞ A., “İşçi Ücretlerinin ATM (Automated Teller Machines - Otamatik Vezne Makinaları) İle Ödenmesinden Doğan Sorunlar” : İş Hukuku Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Nisan-Haziran 1993, (sayfa 209-224).

  BAŞBUĞ A., “Sigortalıya Bağlanan Gelirdeki Artışlar İçin Açılan Rücu Davası - Zamanaşımı Süresinin Hesabı”: İş Hukuku Dergisi, Cilt III, sayı 2, Nisan-Haziran 1993, (sayfa 273-282).

  BAŞBUĞ A., “İşverenin İşten Çıkarma Hakkının Toplu İş Sözleşmeleri İle Sınırlandırılması ”: (Süleyman Arslan’a Armağan), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt 6, sayı 1-2, (sayfa 885-931).

  BAŞBUĞ A., “Alt İşveren İşçisi İle Asıl İşveren Arasındaki Borç İlişkisi ve Bu İlişkinin Doğurduğu Hukuki Sorunlar” : Kamu-İş, Ocak 1998, Cilt 4, sayı 3, (sayfa 61-78).

  BAŞBUĞ A., Cumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Hukukun Konumu : Türkiye Günlüğü, Eylül- Ekim 1998, sayı 52, (37-42).

  BAŞBUĞ A., “İşyeri Hekimi İle Hizmet Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu” : Kamu-İş, Ocak 1999, Cilt 4, sayı 4, (127-135).

  BAŞBUĞ A., “Sendika Genel Kurullarında Delegelik Sıfatı ve Bu Sıfatın Tesbitinde Hukuka Aykırılığın Genel Kurula Etkisi” : Kamu-İş, “Prof. Dr.Turhan Esener’e Armağan” Nisan 2000, Cilt 5, sayı 3, (497-510).

  BAŞBUĞ A., “Özelleştirilen İşyerlerinde Çalışanların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Muhtemel Sorunları” : Türk Hukuk Dünyası, Ekim 2000, Cilt I, sayı 2, (155-169).

  BAŞBUĞ A., “Fazla Çalışma Ücreti Eksik Ödenen İşçinin Alacağı BK. m. 113’e Göre Sona Erer Mi?” : TÜHİS, Kasım 2002/Şubat 2003, Cilt 17-18, Sayı 6-1, (53-58).

  BAŞBUĞ A., “Tacir İşveren ve İş Hukukunda Cezai Şarttan İndirim” : Kamu-İş 2003, Kamil Turan’a Armağan, Cilt 7, Sayı 2, (239-256).

  BAŞBUĞ A., İş Sözleşmesinde Üçlü İlişki : TÜHİS, Mayıs- Ağustos 2003, Cilt 18, sayı 2-3, (3-17)

  BAŞBUĞ A., İşveren Vekilinin İşvereni Dolaylı Temsili ve İş Hukuku Açısından Sonuçları: Kamu-İş, “Resul Aslanköylü’ye Armağan”  2004, Cilt 7, sayı 3, (15-35).

  BAŞBUĞ A., Sosyal Sigortalar Kurumunun Rücu Hakkı ve Buna Bağlı Bazı Temel Sorunla: A. Can Tuncay’a Armağan, Legal, İstanbul 2005, (815-858).

 • Sunumlar

  BAŞBUĞ A., Sosyal Güvenlik Reformunun Sosyo-Ekonomik Şartları, 21.yy’da Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Akademisyenler Birliği, 18-19-20 Mart 2005, Ankara.

  BAŞBUĞ A., İşyeri Hekiminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gerçekleşmesindeki Rolü : Uluslararası  ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu, 24 Mayıs 2003 Ankara. (65-97)

 • Dersler