0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: aliosman.kurt@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 67

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Dinler Tarihi, 2006.

  Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Dinler Tarihi, 2000.

  Lisans, Marmara Üniversitesi, İlahiyat, 1995.

 • Araştırma Alanları

  Dinler Tarihi

  Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

  Kitabı Mukaddes Araştırmaları

  Yahudi Tarihi ve Mezhepleri

  Mitoloji

 • Eserler

  Kurt, A. O., Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2004.

  Kurt, A. O., Erken Dönem Yahudi Tarihi/Yahudiliğin Mimarı Ezra, IQ Yayınları, İstanbul, 2007.

  Kurt, A. O., Ultra Ortodoks Yahudiler: Hasidiler ve Mitnagedler, Asitan Yayınları, Sivas, 2011.

  Kurt, A. O., “Yahudi Kaynaklarında Kral Tipolojileri: Nebukadnezzar ve Koreş Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 417-436, 2006.

  Kurt, A. O., “İkinci Mabed Dönemi Yahudiliğine Genel Bir Bakış”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 437-454, 2006.

  Kurt, A. O., “Yahudilik'te Sürgün Teolojisi: Tanrısal Bir Ceza Olarak Sürgün”, Dinî Araştırmalar, 8 (25), 61-78, 2006.

  Kurt, A. O., “Süleyman Çelebi’nin Mevlid (Vesîletü’n-Necat)’inde Mitolojik Unsurlar”, EKEV Akademi Dergisi, 10 (29) 179-190, 2006.

  Kurt, A. O., “Yahudilik’te Sürgün Metaforu: “Boş Ülke” Miti ve “İncir” Benzetmesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Milel ve Nihal, 5 (3), 257–267, 2008.

  Kurt, A. O., “İki Kral-İki Hikâye: Kral Saul ve Kral Davut -Tarih ve Mitoloji Işığında Bir Okuma-“, Milel ve Nihal, 6 (1), 261–287, 2009.

  Kurt, A. O., “Lessing’in Bilge Nathan’ında ‘Üç Yüzük’ Metaforu Bağlamında ‘Dinî Çokluk’”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10 (3), 111-133, 2010.

  Kurt, A. O., “Yahudilik’te Koşer ve Koşer Ekonomisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 14 (2), 103-149, 2010.

  Kurt, A. O., “Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala”, Milel ve Nihal, 7 (1), 33-59, 2010.

  Kurt, A. O., “Yahudi Modernleşmesinin Ayak Sesleri: Haskala Hareketi”, Eski-Yeni Dergisi, 10, 104–110, 2010.

  Kurt, A. O., “Normatif Dinî Bilimlerde Mukayese Sorunu ve Çözüm Önerileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 5 (9), 7-24, 2011.

  Kurt, A. O., “İslam Bakış Açısında Hz. İbrahim: İslam Öncesi Arabistan’da Monoteizmin Gelişimi Üzerine Düşünceler”, (Abraham in Islamic Perspective Reflections on the Development of Monotheism in Pre-Islamic Arabia) (Khalil Athamina,’dan çeviri), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47 (1), 197–217, 2006.

  Kurt, A. O., “Hıristiyan-Müslüman Diyaloğu: Hedefler ve Engeller”, (Christian-Muslim Dialogue: Goals and Obstacles), (Mahmoud Ayoub’dan çeviri), İslâmî Araştırmalar, 21 (1), 1-6, 2010.

  Kurt, A. O., “Tâlût”, TDV İslam Ansiklopedisi, 39, 552-553, 2010.

  Kurt, A. O., Güngör, Ö., Ünal, M., Yıldırım, A., vd, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Hazırlık Kitabı, Akçağ Yay., 407-483, 2016.

  Kurt, A. O., Güngör, Ö., Yıldırım, A., Yapıcı, A., vd, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Hazırlık Kitabı, Akçağ Yay., 665-737, 2015.

 • Sunumlar

  “Süleyman Çelebi’nin Mevlid’indeki Mitolojik Anlatımlar”, Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid, Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, Bursa, 2007.

  “İbn Rüşd’ün Hıristiyanlık Bağlamında Müslüman Entelektüelleri Eleştirisi-Teslis Örneği”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, Sivas, 2008.

  “Normatif Din Bilimlerinde Mukayese Sorunu”, Türkiye’de Dinler Tarihi-Dünü, Bugünü ve Geleceği-, Ankara, 2009.

  “Antisiyonist Yahudiler: Neturei Karta ve İsrail Siyasetindeki Yeri”, Dinler Tarihi Araştırmaları-VIII, (Bütün Yönleriyle Yahudilik /Uluslararası Sempozyum-18-19 Şubat 2012), Ankara, 2012.

  “Müzakere”, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), Ankara, 2004.

  “Müzakere”, Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas, 2010.

 • Dersler

  Yahudi Kutsal Kitapları (Doktora)

  Yeni Dini Hareketler (Doktora)

  Hıristiyan Kutsal Kitapları (Doktora)

  Hıristiyan Mezhepleri (Doktora)

  Karşılaştırmalı Kutsal Kitaplar (Doktora)

  Din ve Mitoloji (Doktora)

  Dinler Tarihi Metodolojisi (Yüksek Lisans)

  Doğu Dinleri (Yüksek Lisans)

  Yahudi Tarihi ve İnançları (Yüksek Lisans)

  İlk Dönem Hıristiyanlığı (Yüksek Lisans)

  Dinler Tarihi I-II (Lisans)

  Dinler Tarihine Giriş (Lisans)

  Yaşayan Dünya Dinleri (Lisans)

  Dinlerarası Diyalog (Lisans)

  Yeni Dini Hareketler (Lisans)

  Mukayeseli Halk İnançları (Lisans)